Bröt mot sekretessen

När journalerna datoriserades glömdes de gamla rutinerna bort om att maskera uppgifter före utlämnande.

1 december 2003

En 41-årig man hade i april 1997 blivit misshandlad. Långt senare skrev han hos polisen under en begäran om att ett utdrag ur hans patientjournal efter misshandeln skulle skickas till polismyndigheten.

Från vårdcentralen skickades i januari 2002 dock även journalanteckningar som inte hade begärts.

Eftersom journalutdraget blev en del av polisens förundersökningsmaterial fick den misstänkte och hans advokat tillgång till anteckningar om sjukbesök utanför det som gällde misshandeln.

Mannen anmälde ansvarig sjukvårdspersonal på vårdcentralen för att ha lämnat ut sekretessbelagda handlingar från tre senare sjukbesök som inte hade med misshandeln att göra. De handlade om besvär med nacke, artros och en whiplashutredning.

Han hävdade att både hans möjligheter att driva rättssaken vidare och ge en trovärdig förklaring till sina besvär, och hans möjlighet att hävda sin rätt inför försäkringsbolaget, har försvårats avsevärt.

Den ansvariga distriktsläkaren förklarade att vårdcentralen använde pappersjournaler fram till 1999 och då hade man klara rutiner om att maskera de journalanteckningar som inte skulle lämnas ut. Men sedan journalerna datoriserats är varje journalanteckning en separat fil, och därför har de tidigare rutinerna glömts bort.

Ansvarsnämnden konstaterar att 41-åringen bara hade medgett att den journalanteckning som gällde misshandeln skulle lämnas ut. Distriktsläkaren var ansvarig för att journalen inte maskerades och får därför en erinran. Två nämndledamöter och den föredragande medicinskt sakkunniga hos nämnden, reserverade sig mot beslutet och ansåg att distriktsläkaren skulle frias. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 2482/02:b6).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida