Cellprover tolkas för olika

Skillnaderna i tolkningen av cellprover är för stora runt om i landet och det varierar för mycket i uppföljning och samordning.

9 februari 1998

Screening för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer bör göras vart tredje år i åldrarna 23-50 år och sedan vart femte år upp till 60 års ålder. Utanför dessa intervall bör screening inte göras, inte heller rutinmässigt under graviditet eller efter förlossning.

Det skriver Socialstyrelsen i en rapport som överlämnats till regeringen. Socialstyrelsen har låtit en arbetsgrupp kartlägga den verksamhet för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer som görs i landstingen. I förordet påpekar Socialstyrelsen att man delar rapportens oro över bristen på utbildning av cytologassistenter i Sverige och föreslår en inventering av behovet av sådana inför kommande tioårsperiod.

Kartläggningen visar att andelen normala prov vid tolkningen av cellprover från gynekologisk cellprovskontroll varierar mellan 2 och 27 procent vid de olika laboratorierna. Behovet av uppföljande kontroller varierar därför också. Dessutom har landstingen organiserat verksamheten mycket olika, med stor variation i antalet cellprov som erbjuds kvinnan. Socialstyrelsen föreslår därför i sin rapport att en nationell rådgivande grupp inrättas för att ansvara för uppföljning, samordning och kvalitetsutveckling av screeningprogrammen. Inom varje landsting bör det också finnas en ledningsfunktion för gynekologisk cellprovskontroll.

Rutiner, bedömningar och uppföljningar bör vara desamma i hela landet. Men förslagen ska inte ses som en detaljstyrning av hur verksamheten ska organiseras, utan som ett underlag för sjukvårdshuvudmännens fortsatta överväganden, påpekar Socialstyrelsen.

Verksamhetens benämning ändras till gynekologisk cellprovskontroll eftersom det tidigare namnet, gynekologisk hälsokontroll, gav ett intryck av att kvinnan fått en fullständig kontroll och bedömning av hela underlivet.

Tidigare allmänna råd rekommenderade provtagning från 20 års ålder. Livmoderhalscancer i åldrarna under 25 är dock mycket ovanligt, avvikande cellprov som så småningom normaliseras spontant är däremot vanliga hos unga kvinnor.

Rapporten Gynekologisk cellprovskontroll, förslag till screeningprogram, ersätter tidigare allmänna råd från Socialstyrelsen, Gynekologisk hälsokontroll (1985:10).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida