Chefens attityd
avgör om du orkar

Det är först och främst chefens inställning som avgör om äldre orkar arbeta fram till pensioneringen.

4 augusti 2003

Det är den slutsats den finske forskaren Juhani Ilmarinen och hans kolleger dragit av en undersökning av 6 200 kommunalanställda i Finland, som inleddes i början av 1980-talet. Försökspersonerna följdes under elva år, från det de var 51 år tills de fyllde 62. De flesta upplevde att deras arbetsförmåga minskade under undersökningstiden, men det fanns en grupp som avvek från trenden. De tyckte i stället att deras arbetsförmåga ökade.

Den gruppen hade två saker gemensamt. Den ena var att inslaget av repetitiva uppgifter minskade. Den andra – och avgörande – var chefens inställning. Om chefen (ofta själv i samma ålder) accepterade sitt eget åldrande och tyckte att de anställdas prestationer förbättrades, gjorde de som jobbade under honom/henne det också.

– Mycket av forskningen har hittills handlat om vad som minskar arbetsförmågan, mindre om vad som ökar den, säger Caj Skoglund, som är en av dem som introducerat Juhani Ilmarinens forskning i Sverige.

Skillnaderna ökar med åren
Han menar att det egentligen inte är något magiskt man kommit fram till. De individuella skillnaderna ökar med åren. När en person är ung kan hon eller han relativt framgångsrikt pressas in i en mall. När hon blir äldre blir det allt svårare. För dem som har svårast att anpassa sig till mallen kan resultatet bli utslagning från arbetsmarknaden.

De finska erfarenheterna börjar så smått sippra in i svensk arbetslivsdebatt. Caj Skoglund är med i två projekt, ett i Kiruna kommun och ett annat i Kronobergs landsting. Projektet riktar sig till cheferna i respektive organisation. Hur ska de kunna förändra sitt arbetssätt och sina attityder för att bli ett bättre stöd för sina anställda?

Anita Åkesson är ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning i Kronoberg. Tillsammans med andra fackliga representanter, politiker och höga tjänstemän i landstinget deltog hon i mars i en heldagsföreläsning om Age management. Hon är positiv till tankarna bakom projektet.

– Jag tycker att de tryckte på rätt knappar! Det är dags för en attitydförändring, vi måste lära oss att ta tillvara de äldre. Det satsas mycket på de unga, men man värdesätter inte de äldre medarbetarnas erfarenheter och kompetens. Jag tror att högre sjukskrivningstal är ett resultat av en frustration över att inte bli sedd.

De båda projekten i Kiruna och Kronoberg har fått ekonomiskt stöd av regeringen som en del i det så kallade elvapunktsprogrammet för ökad hälsa i arbetslivet (budgetpropositionen 2002). I regeringsbeslutet står det klart uttalat att man ska använda sig av de finska erfarenheterna.

Läs mer på:
www.stm.fi/svenska/hao/pressmed/haopressmed1888.htm

www.naring.regeringen.se/propositioner_mm/pdf/ds2002_10.pdf

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida