Pandemivård

Covidvården under lupp i Skåne och Göteborg

Covidvården under lupp i Skåne och Göteborg
Skånes universitetssjukhus har lex Maria-anmält den egna covidvården. Foto: Hussein El-alawi/TT

Skånes universitetssjukhus har lex Maria-anmält flera fall där vården brustit och drabbat patienter med covid-19. Sahlgrenska ska journalgranska alla dödsfall med coviddiagnos. Hittills har Ivo fått ett 70-tal lex Maria-anmälningar kopplade till covidvården på svenska sjukhus.

Tolv fall som Skånes universitetssjukhus anmält till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, rör brister i övervakningen av covidpatienter som fått högflödessyrgasbehandling och flyttats över till högre vårdnivå. Detta ska ha lett till tre dödsfall.

Händelserna inträffade i slutet av 2020 och i början av 2021 på tre avdelningar inom infektionsmedicin. De aktuella patienterna var i åldrarna 60-85 år och vårdades för lungsvikt på grund av covid-19.

I tio av fallen tog patienterna själva av sig syrgasgrimman utan att personalen såg det och i ett fall uppstod ett tekniskt fel. Patienterna drabbades av kraftigt försämrad syresättning, vilket sjukvårdspersonalen inte upptäckte direkt.

Nio av patienterna återhämtade sig, men två män på 70 och 80 år avled. Ytterligare en patient, en kvinna, avled då en överflyttning från vårdavdelning till iva drog ut på tiden.

Det är inte bara Skånes universitetssjukhus som anmäler den egna covidvården. Vårdfokus har bett Ivo lista samtliga lex Maria-anmälningar gällande vård av patienter med covid-19, som kommit in från sjukhusen. Från 1 mars 2020 till 4 juni 2021 finns ett 70-tal anmälningar från pandemivården.

Felaktiga diagnoser

På Ivo märks den senaste tiden en liten tendens till att fler vårdgivare gör lex Maria-anmälningar, men det är för tidigt att säga om det beror på pandemin eller inte.

Peder Carlsson, chef på Ivos avdelning mitt.

– Vården har fått ställa om, skapa nya avdelningar och medarbetare har arbetat där de normalt inte varit. Vi har inte gjort en analys, men sådana förändringar för med sig risker som kan drabba patienter, säger Peder Carlsson, chef för Ivos avdelning mitt.

När han tittat igenom de lex Maria-anmälningar som rör covidsjuka patienter märks orsaker som felaktiga diagnoser, uteblivna behandlingar och brister gällande medicintekniska produkter och läkemedel.

Ivo har ett uppdrag från regeringen att bidra till lärande under utbrottet av covid-19. Myndigheten ska ta fram riskanalyser och ta tillvara iakttagelser inom sin tillsyns- och tillståndsverksamhet. Det arbetet kommer att redovisas i en rapport i slutet av året.

Få anmälningar på vissa sjukhus

Antalet lex Maria-anmälningar skiljer sig mycket åt mellan sjukhusen i landet. De stora universitetssjukhusen Sahlgrenska i Göteborg och Karolinska i Stockholm har hittills gjort jämförelsevis få lex Maria-anmälningar för patienter med covid-19. Karolinska är ändå det sjukhus som har vårdat flest covid-19-patienter i Sverige, cirka 10 000 personer, vilket motsvarar drygt 20 procent av samtliga slutenvårdade patienter som rapporterats till Socialstyrelsen.

Sjukhuset har under pandemin gjort sex anmälningar. Trycket har varit hårt, många av sjukhusets områden har påverkats av covid-19, och anmälningarna är av olika karaktär. Pressavdelningen meddelar att försök har gjorts för att åtgärda de brister anmälningarna uppmärksammat. Någon samlad analys har inte gjorts, men kan bli aktuell i framtiden.

Granskar journaler

På Sahlgrenska universitetssjukhuset ska man granska alla journaler, där patienter fått intensivvård på grund av covid-19. Alla dödsfall inom intensivvården med covid-19-diagnos kommer att granskas och jämföras med patienter med covid-19 som inte avlidit. Vid granskningen undersöks om det funnits kvalitetsbrister och om oväntade händelser inträffat, utöver dödsfall, som hade kunnat undvikas.

Sjukhuset har tidigare granskat de avvikelser som personalen rapporterat och gått vidare med några fall. Den granskningen pågår fortfarande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida