Dags för nära vård

Dags för nära vård
Sineva Ribeiro. Foto: Anna Simonsson

Det är hög tid att vården ?kommer närmre befolkningen och möter ?människors behov med helhetssyn.

Det finns ett stort behov av att utveckla vården för att möta de hälsoutmaningar som finns i befolkningen. I dag är vården sjukhustung och osammanhängande. Allt för ofta ligger fokus på sjukdom och diagnos, i stället för att stärka hälsa och livskvalitet.?

Vi behöver en modern, nära vård som är proaktiv, hälsofrämjande och kan möta personer med vitt skilda behov. Vi ser i dag att de som har mer komplicerade hälsoproblem eller komplexa sjukdomstillstånd lätt hamnar mellan stolarna. Så ska det inte behöva vara. ?

Alla med komplexa behov ska ha tillgång till en särskilt samordnad nära vård. Då skapas helhetslösningar över gränserna mellan kommun och landsting och mellan olika enheter, så att varje person är trygg och får stöd för en god livskvalitet. Det är vården som har ansvar för att vara samordnad och sömlös, det ansvaret ligger inte på patient eller närstående.

??Med ett personcentrerat och befolkningsinrik­tat hälsoarbete bli det möjligt att påverka grundorsakerna till ohälsa i samhället. I dag ser vi bland annat en ökad psykisk ohälsa, särskilt bland unga kvinnor. Det behövs ett starkt samarbete mellan samhällets olika delar för att på bästa sätt möta barn och unga och stärka dem i att skapa ett liv i hälsa.?

Även om stora förändringar behövs så finns mycket gott att bygga vidare på. Barnmorskeledda mödravårdscentraler och sjuksköterskeledda barnavårdscentraler är exempel på en hälsofrämjande vård som gör stor samhällsnytta och är en trygghet för familjen. Det pågår också många utvecklingsinriktade arbeten bland medlemmar i Vårdförbundet för att skapa nya gränsöverskridande lösningar. Inte minst i den kommunala vården och omsorgen.?

Det finns en stor potential i att bättre använda kunskapen hos röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker i den öppna vården. Bland annat genom mer mobila och digitala lösningar. Inom ambulansen finns också viktig kompetens som kan användas effektivare för att få kortare vårdförlopp och bättre resultat.?

När vården öppnas upp och kommer närmre människors livssituation finns bättre möjligheter för oss att ha en hälsosam arbetsmiljö. Med en personcentrerad nära vård kan vi förhoppningsvis utrota den samvetsstress som skapas av en ständig känsla att inte räcka till och att inte kunna följa sin yrkesetiska kompass.

??Den utredning om samordnad god och nära vård som nu inletts av Anna Nergårdh är mycket betydelsefull för vårdens framtid. Vårdförbundet kommer att göra allt vi kan för att påverka det förslag som läggs. Bland annat genom att jag deltar i utredningens referensgrupp. Vi kommer också att ha den nära vården högst på agendan när vi möter beslutsfattare under årets Almedalsvecka.

Ur min agenda i juni-juli:

??1-2: ICN-kongress (International council of nurses), Barcelona?
7-8: Förbunds­styrelse?
12-16: EHMA-konferens (European health management association), Milano?
2-9 juli: Politikerveckan i Almedalen

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida