Dalamodell för lönesättning

Vilka kriterier ska finnas med vid lönesättningen? Vilka krav ska en medlem i Vårdförbundet SHSTF ställa när hon börjar en anställning? Modeller för detta presenterades på hälso- och sjukvårdsstämman av Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelningar i Dalarna och Västernorrland.

20 maj 1997

Dalarna inbjöd för ungefär ett år sedan sina medlemmar att delta i framtagandet av en lönemodell. 27 från hela länet hörde av sig och blev tillsammans med fackliga representanter den projektgrupp som tagit fram den modell som man nu ska arbeta efter.

Modellen har tre delar: Bas (de grundläggande kraven för yrket och den kompetens man får genom erfarenhet. Basen skiljer sig för en utexaminerad och en med lång erfarenhet och mellan  olika områden), befattning (här ingår bland annat ansvar, svårighetsgrad och befogenheter. Det kan vara handledning av studerande, undervisning av patienter, personalansvar eller ansvar för metodutveckling) och individ (den individuella bedömningen utgår från prestation och befogenhet och det som ska lönesättas ska vara mätbart, möjligt att värdera samt uppfattas som rättvist).

Både det som kan kallas Dalamodellen och Västernorrlands arbete, kallat ”…våga…det handlar om dig och din lön…”, ger råd och anvisningar om hur man som sjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker bör agera när man säger ja till en ny anställning eller tar på sig nya arbetsuppgifter. Båda poängterar starkt att man aldrig ska börja en ny tjänst utan att först ha ett avtal om lön och andra arbetsvillkor. Har man inte klarat ut detta innan, är det i det närmaste omöjligt att få igenom några krav efteråt.

Västernorrland säger också att det mesta går att reglera i ett anställningsavtal och att man har rätt att förhandla om ersättningar och annat vid varje nytt anställningstillfälle. Och ett nytt sådant tillfälle kan vara en så ”liten” sak som att chefen ringer en lördag eller en julafton och vill att man ska arbeta extra.

I den broschyr som Västernorrland tagit fram och som ska spridas till alla avdelningens medlemmar och till de vårdhögskolestuderande, sägs också att en arbetsgivare inte mot den anställdes vilja kan ändra ett avtal, utan måste i så fall först säga upp den anställde och då gäller Las, lagen om anställningsskydd. Vid presentationen framhölls också att lönen visserligen är individuell, men att den ändå inte är den enskildes ensak utan hela kollektivets eftersom den påverkar arbetskamraternas löner. Om en nyanställd får högre lön än de tidigare anställda blir det en draghjälp för dem, medan en lägre lön kan vara ett hinder för arbetskamraternas höjning av sina löner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida