Datorer och nya tankar ska göra kongressen mer aktiv

Vårdförbundets kongress i maj kommer att se helt annorlunda ut. Borta är aulasittningen med alla ombuden i långa rader vända mot presidiet och talarstolen. I stället kommer kongressalen att vara fylld med små grupper av bord och stolar med datorer på.

Egentligen börjar kongressen redan när alla 110 ombud är utsedda ute i landet. De kommer då att via dator få berätta vad de ser som Vårdförbundets starka och svaga sidor, vilka möjligheter som finns för medlemmarna och förbundet och vilka hot som finns i samhället.

När ombuden sedan kommer till kongressen på Djurönäset utanför Stockholm kommer de att utifrån en sammanfattning av alla synpunkter som kommit fram, formad som påståenden, få ta ställning till hur verkligheten ser ut i dag. De får göra det i grupper om sex ombud och med hjälp av två datorer.

Resultatet – synpunkter och påståenden – blir sedan grunden för kongressens slutarbete.

Tillsammans med bland annat diskussionerna om det förslag till nya stadgar som finns, motionerna och förslaget till en vårdpolitisk idé ska ombuden lägga grunden för en översyn av förbundets Vision 2007, de tio punkter från 1997 som styr förbundets arbete och politik. Meningen är att den översynen ska resultera i ett förslag till kongressen 2005.

Delta mer aktivt
– Det blir en mycket annorlunda kongress. En traditionell kongress är ofta litet av en envägskommunikation, ett fåtal personer som går upp i talarstolen och talar till resten av ombuden. Vi vill hitta en metod som ger alla ombud en chans att delta mer aktivt, att bli mer engagerade, säger Stefan Lundberg, förbundssekreterare på det centrala kansliet och en av de ansvariga för kongressplaneringen.

– Genom ett mer aktivt deltagande, både före, under och efter kongressen, hoppas vi på ett bättre resultat både för medlemmarna och förbundet, säger han.

Ändrade stadgar
Det här innebär inte att det inte kommer att bli några formella voteringar. I vissa frågor kan ju oenigheten vara så stor att man måste rösta för att få ett beslut.

Röstning måste också genomföras i ett par viktiga frågor:

För det första gäller det stadgarna eftersom det krävs kvalificerad majoritet för ändringar av stadgan. Bland förslagen till förändringar finns en ökning av antalet kongressombud. Ökningen innebär att varje lokal avdelning kommer att få minst tre ombud i stället för dagens två.

För det andra ska en ny förbundsstyrelse väljas. När det här skrivs är valberedningen ännu inte klar med sitt förslag. Det kommer dock att presenteras i Vårdfacket före kongressen.

Bland övriga inslag kan nämnas att statsminister Göran Persson talar vid invigningen. Även tco:s ordförande Sture Nordh kommer att hålla ett tal.

Bok om Vårdförbundet
Dessutom blir det en presentation av en bok om Vårdförbundets första 25 år, skriven av Karin Olsson. I maj är det nämligen 25 år sedan förbundets första ordinarie kongress.

I boken redogörs för spelet kring de viktigaste frågorna för förbundets medlemmar de här åren. Karin Olsson, som vid årsskiftet gick i pension, har under mer än 20 år haft en central ställning inom Vårdförbundet och därmed varit personligt inblandad i förbundets utveckling.

Till sist: Vårdförbundets nya hemsida kommer att vara klar till kongressen. Målet är att alla medlemmar inte bara ska kunna följa kongressarbetet dag för dag utan även kunna vara aktiva själva, genom att skicka frågor till kongressdeltagarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida