Demens

Ur innehållet i Vårdfackets temabilaga om Demens, som du kan beställa genom att klicka på länken till höger.

4 maj 2007

Nya läkemedel utvecklas raskt
I dag vet forskarna mer om orsakerna till Alzheimers sjukdom än till depression och schizofreni. Än finns ingen bot, men den kan vara nära.

Befintliga läkemedel bättre än väntat
Efter att sbu presenterade sin rapport om demens har den stora så kallade SATS-studien visat att inte minst minnet försämras betydligt mindre med kolinesterashämmare än vad forskarna hade förväntat sig.

Diagnostiken avgörande för att tidigt hindra demens
I takt med att nya läkemedel utvecklas pågår ett intensivt arbete med att också hitta tekniker för att tidigt diagnostisera demens och dess förstadier. Forskarna är en bra bit på väg. Men några enkla lösningar finns inte i sikte.

Blekinges demenssjuksköterskor fungerar som spindlar i nätet
I den familjeorienterade Blekingemodellen spelar länets tio emenssjuksköterskor en central roll. De arbetar utifrån en helhetssyn och följer patienter och närstående genom hela vård- och omsorgskedjan, oavsett vem som är huvudman.

Förhindrar inläggning för de allra flesta
Sedan Neuropsykiatriska öppenvårdsteamet startade i Malmö har inläggning av patienter som remitterats till kliniken förhindrats i 70 procent av fallen. Tidiga insatser och ett bättre utnyttjande av resurser har gjort att antalet vårdplatser på kliniken har halverats.

Stora kunskapsluckor om yngre med demenssjukdom
Av nästan 100 undersökta kommuner har bara en handfull ett specifikt vårdprogram för yngre personer med demenssjukdom. Det visar en färsk rapport från Socialstyrelsen.

Mest pinsamt är att inte komma håg
Skam, inte bara bristande sjukdomsinsikt, gör det svårt för alzheimerpatienter att prata om sitt dåliga minne. Framförallt kvinnor kämpar hårt för att inte fasaden ska rämna.

Bättre sjukdomsinsikt än väntat
Bristande sjukdomsinsikt bör inte användas som ett kännetecken för att skilja mellan Alzheimers sjukdom och frontotemporal demens i måttligt framskridna skeden.

På Klubb Vega har de unga fått en »egen oas i helvetet«
Ett av de tydligaste önskemålen för unga med Alzheimers sjukdom är att få träffa andra med samma diagnos. Det visade sjuksköterskan Petra Robinson i en licentiatavhandling från år 2000. Därför startade hon en mötesplats för yngre dementa.

Kommunikation är så mycket mer än bara ord
Personalens beteende och sätt att möta den dementa avgör om patienten ska förstå sammanhanget eller känna sig ännu mer splittrad. Det visar forskning som gjorts av sjuksköterskan Thomas Eggers.

Större frihet för patienterna med utbyggt IT-stöd
Utbyggt IT-stöd ledde till färre låsta dörrar och till att personalen på demensboendet fick tid att fokusera på dem som var i störst behov av närhet.

Rätt färger underlättar livet för demenssjuka
Genom rätt färgsättning på väggar och golv går det att höja livskvaliteten för personer med demens.

Långsammare försämring med välutbildad personal
Riktad utbildning och systematisk handledning inom demensvården gör att de äldre mår bättre och blir mer självständiga.

Med god omvårdnad kan patienterna öka i vikt
Undervikt och viktförlust är ett stort dilemma inom demensvården och ger signaler som måste tas på allvar. Med ett medvetet och stödjande förhållningssätt kan problemet minskas.

Med snoezelen blir rutiner stimulerande aktiviteter
På Solberga vård- och omsorgsboende använder personalen vardagssituationer för att aktivera de demenssjuka äldre. Med snoezelenmetoden stimuleras alla sinnen samtidigt som de sjuka får hjälp att slappna av.

Demensguider ett steg mot bättre omvårdnad i äldreomsorgen
I Örgryte har tretton undersköterskor genomgått en utbildning till demensguide. Med sin spetskompetens kan de bidra till att utveckla omvårdnaden av demenssjuka i äldreomsorgen.

Ny metod mäter livskvalitet hos svårt dementa
Att mäta livskvalitet hos personer med långt gången demenssjukdom är fullt möjligt. Det konstaterar sjuksköterskan och forskaren Hanna Falk som har utvärderat ett amerikanskt livskvalitetsinstrument.

Många med smärta lider i onödan
Smärtlindring av demenssjuka är starkt eftersatt.

Och sist, men inte minst, en hel sida med länkar om demens.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida