Det är ett problem att samhället förnekar diskriminering

Det svåraste hindret för att motverka strukturell diskriminering är det förnekande av att det är ett problem som finns inbyggt i samhället, skriver Vårdförbundet i ett remissvar på en statlig utredning.

20 oktober 2005

I remissvaret säger Vårdförbundet att det är är en viktig och genomgripande utredning som inspirerar till fortsatt inre arbete mot det strukturella diskrimineringen. Förbundet anser att det är bra, som utredningen föreslår, med en samlad lagstiftning på diskrimineringsområdet.

Samtidigt poängterar man att överenskommelser mellan parter är den grund som den svenska arbetsmarknaden vilar på, och att sådana överenskommelser ger utrymme för individuella utvecklingsmöjligheter och förändringar. Därför är det inte bra att fackföreningsrörelsen som en kraft i arbetet saknas i förslaget.

Förbundet uppskattar särskilt utredarens förslag om att inrätta en transkulturell kunskapsbank för hälsovårdssektorn och applåderar att socialdepartementet ska utse en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till kunskapsbank. Tanken är att Folkhälsoinstitutet, Karolinska institutet, Sveriges kommuner och landsting och några frivilligorganisationer ska ingå i den gruppen och Vårdförbundet utgår från att förbundet kommer att erbjudas en plats.

Positiv särbehandling

Utredningen vill införa positiv särbehandling på etnisk grund men Vårdförbundet anser att frågan är mer komplicerad än vad utredningen visar. Andra åtgärder kan vara nog så viktiga skriver förbundet i remissvaret, dock utan att gå närmare in på vilka.

Vårdförbundet anser att frågan om positiv särbehandling utifrån etnisk bakgrund rymmer många avvägningar och föredrar därför att vänta med att ta ställning tills Diskrimineringskommittén presenterar sina förslag. Den utredningen, som ännu inte är klar,  tar nämligen också upp den frågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida