Det här är Högskoleverkets krav:

För att sjuksköterskeutbildningen i Växjö ska få tillbaka sin examinationsrätt kräver Högskoleverket skärpning på dessa fyra punkter:

*Utbildningens innehåll och organisation måste utvecklas.

Bland annat behöver utbildningen integreras med det övriga universitetet. Möjligheterna för studenterna att välja kurser vid andra institutioner är små. En hel del återstår vad gäller lärarutbyte och forskningssamarbete, konstaterar de sakkunniga i Högskoleverkets utvärdering.

Sjuksköterskeutbildningen drivs i dag i landstingets lokaler, en halvmil från universitetsområdet. Hyreskontraktet löper till den 1 januari 2003. Universitetsledningen har flera gånger krävt att utflyttningen till universitetsområdet ska tidigareläggas. Eventuellt kan provisoriska lokaler utnyttjas.

Efter klagomål från lärarna om att skolledningen inte fungerade som den borde bytte universitetsledningen i höstas ut prefekten. Dessutom fick skolan en ställföreträdande prefekt.

*Lärarkompetensen måste höjas i form av
forskarutbildade i ämnet omvårdnad. 

Efter förra utvärderingen var Högskoleverkets målsättning att inom tio år öka andelen disputerade lärare till 30 procent. Av drygt 20 lärare på sjuksköterskeutbildningen i Växjö är endast tre forskarutbildade. Ingen har disputerat i ämnet omvårdnad. Tre går forskarutbildning, varav en i omvårdnad.

Nu inrättas en professorstjänst i omvårdnad. Två lektorstjänster i omvårdnad annonseras ut på nytt. Dessutom föreslås ett antal nya doktorandtjänster.

*Ämnet omvårdnad måste förtydligas.

Enligt de sakkunniga upplevs ämnet omvårdnad som otydligt, såväl i kursplanen som i samtal med lärare och studenter. När det gäller lärarnas pågående forskning har det saknats en gemensam plan för att stärka forskningen i omvårdnadsämnet och för att tydliggöra och utveckla kärnämnet.

Tidigare har ingen enskild person haft det övergripande ansvaret för ämnet omvårdnad. Enligt prefekten finns en sådan ämnesansvarig nu.

*Forskningsanknytningen behöver stärkas.

Ett kliniskt lektorat inrättas eventuellt i vår. Ledningen för sjuksköterskeprogrammet har i en skrivelse till landstinget också föreslagit att fyra så kallade kombinationstjänster på adjunktnivå skapas. De är tänkta att fungera som länkar mellan den teoretiska och den kliniska utbildningen.

– Läget är allvarligt. Men i stället för att gräva ner oss ser vi framåt. Vi gör nu allt för att klara ut situationen. Målet är att göra någonting bra av det här.

– I bästa fall kan vi ha egen examinationsrätt igen hösten 2001, säger prefekt Birgitta Bergsten förhoppningsfullt.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida