Det här är min hjärtefråga

Vi har ställt tre frågor till riksdagspartiernas ledare inför valet:1. Vilken är din hjärtefråga inom vården?2. Varför?3. Hur driver du denna fråga politiskt?

1 september 2006

Fredrik Reinfeldt, moderaterna:

1 Att alla som behöver det ska få vård i tid. Förbättrat omhändertagande av dem som behöver mest vård.

2 Tryggheten som finns i att veta att man får en bra vård är viktig.

Moderaternas utgångspunkt är att sjukvården ska vara gemensamt betald via skatten. Men då måste vi också ha rätt att kräva att sjukvården är tillgänglig när den behövs.

3 Vi vill skriva in i lagen att alla ska ha rätt till vård i tid och rätt att välja vårdgivare. Till alla dem som behöver mycket vård men ibland har svårt att själva välja och veta sina rättigheter, ofta våra äldre, vill vi erbjuda en personlig vårdguide. En person som underlättar kontakterna med vården och ökar värdigheten, och som kan vara ett stöd till de anhöriga. Vi vet att allt detta kostar pengar. Därför satsar vi också 10 miljarder mer än regeringen på sjukvården och på äldreomsorgen.

Göran Persson, socialdemokraterna:

1 Det absolut viktigaste är att alla ska ha rätt till vård oavsett hur den enskildes ekonomi ser ut. Om jag ska peka ut ett prioriterat område blir det de särskilda satsningar vi vill göra på äldreomsorgen. Vi vill ha en successiv ökning med tio miljarder kronor under tio år för bland annat bättre äldreboende, kompetenshöjning för vårdpersonal och bättre hjälp till de svårast sjuka äldre.

2 Hur vi tar hand om våra äldre är en tydlig signal om hur vårt välfärdssamhälle fungerar. De har byggt upp det samhälle vi har i dag och har rätt till det stöd och den hjälp de behöver.

3 Vi sätter aldrig skattesänkningar före kvalitet och tillgänglighet. Vi har infört en nationell vårdgaranti, där alla bland annat ska få träffa en läkare inom sju dagar. Det är också viktigt med mer personal och kompetensutbildning, att få fler att se och vilja arbeta med det som är så självklart, ta hand om våra sjuka och våra äldre.

Maud Olofsson, centerpartiet:

1 Att patienterna ska få rätt vård i tid och där de är. Att fler ska få chansen att bestämma själva. Att personalen får chans att höja sina löner. 

2 Du och jag ska kunna välja vem vi ska få vård av, när vi ska få den och var vi ska få den. Gustav, 93 år, som fick 17 olika personer från hemtjänsten är bara ett exempel på motsatsen. I dag är landstingens ekonomier generellt i gott skick och ändå har vi vårdköer och brist på sjuksköterskor. Det beror på brist på valfrihet. Vårdpersonal får sämre löner då det finns små möjligheter att välja arbetsgivare. Det är också viktigt att vårdpersonalen får tid att vårda och göra det den är bäst på. I dag tar byråkratin i vården alldeles för mycket tid och plats.

3 Jag och centerpartiet vill att det ska finnas många olika vårdgivare. Vården ska vara solidariskt finansierad och ges på lika villkor. Personal som själva vill driva sin verksamhet ska uppmuntras.

Lars Leijonborg, folkpartiet:

1 Att rusta upp psykiatrin.  Det är dags att erkänna att den stora psykiatrireformen delvis gick fel. Nedläggningen av fem sjättedelar av sjukvårdsplatserna i kombination med otillräckliga kommunala satsningar för att ta hand om de utskrivna, konflikter om vårdmetoder och blåögdhet om behovet av tvångsinslag har skapat en mycket svår situation.

2 Många områden inom vården behöver stärkas, exempelvis äldreomsorgen och insatserna för barn och ungdomar som har det svårt. Men min uppfattning är att behoven är mest eftersatta inom psykiatrin. Jag hade en bror som var psykiatriker och har genom honom följt utvecklingen ganska nära under många år. Människor som hade kunnat leva ett ganska bra liv med hjälp av tillgängliga behandlingsmetoder och ? när det var ofrånkomligt ? tvångsvård, har inte fått den möjligheten. Det har skapat ett oerhört lidande för patienter och deras anhöriga.

3 Jag gjorde psykiatrin till huvudämne i mitt sommartal i Västervik. Innan dess har jag förstås arbetat med frågan internt. Vi erkänner att vi har ett medansvar. Vi har medverkat till ett antal beslut inom psykiatrins område, somliga bra, andra mindre bra. De senaste åren har vi blivit allt mer kritiska till situationen och stött förslag till reformer från regeringens psykiatrisamordnare, bland annat fler vårdplatser och så kallat tvång i öppen vård.

Maria Wetterstrand, miljöpartiet:

1 Att kvinnor ska tas på samma allvar som män när de söker sig till vården.

2 Jag har sett kvinnor som fått vänta i åratal på relativt enkla diagnoser för att de inte fått sina smärtor och problem tagna på allvar. Kvinnor får även vänta längre på rehabilitering. Läkare och andra som arbetar inom vården måste få hjälp att jobba bort de attityder som orsakar detta.

3 Eftersom det är en attitydfråga är det svåråtkomligt med politik. Utbildning, en öppen samhällsdebatt om problemet och en hårdare granskning av sjukvården ur jämställdhetssynpunkt är viktigt.

Göran Hägglund, kristdemokraterna:

1 Hälso- och sjukvården måste bli bättre på att värna dem med störst behov och dem som inte kan tala för sig. Det är de gamla och multisjuka, de psykiskt sjuka och de med kroniska sjukdomar som löper störst risk att fara illa i vården.

2 Det saknas inte problem inom den svenska hälso- och sjukvården. Det gäller vårdköer, svårigheterna att rekrytera och behålla vårdpersonal, bristfällig patientsäkerhet och så vidare. Men mitt i arbetet med att åtgärda dessa problem riskerar vi att glömma det viktigaste ? nämligen att hälso- och sjukvården ska vara ett uttryck för omsorg och solidaritet mellan människor i samhället. Och då måste det vara politikens uppgift att se till att de med störst behov också får en fullgod vård.

3 Jag och alla andra kristdemokrater försöker att ha denna fråga (eller egentligen detta perspektiv) med oss i alla våra politiska förslag som rör hälso- och sjukvården.

Lars Ohly, vänsterpartiet:

1 Att plånboken inte ska få styra vår rätt till en bra vård. I dag behövs särskilda satsningar på psykiatrin. Men framför allt behövs fler anställda inom vård och omsorg.

2 En privatisering av sjukvården skulle innebära att allas rätt till en bra och likvärdig vård skulle urholkas. Vi får inte öppna för att bra vård blir en fråga om vilken försäkring vi har. Vårdinsatserna ska styras av behoven, inte av att vissa har råd att efterfråga bättre kvalitet.

3 Vänsterpartiet har varit med och stoppat privatiseringar av akutvården genom riksdagsbeslut. I kommuner och landsting är detta en fråga som vänsterpartiet driver hårt. Vi har också varit med om att förstärka resurserna till psykiatrin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida