Djurförsöken har räddat många människoliv

Utan de senaste tio årens läkemedelsforskning skulle farsoter och epidemier härja, knappt några cancerfall skulle kunna botas och effektiv smärtlindring knappast existera. Operationstekniker som idag är rutin skulle inte kunna genomföras, livslängden skulle vara kortare och en vanlig förkylning lätt kunna bli livshotande, skriver Astra/Pharmacia Upjohn i sitt informationsmaterial.

Smittskyddsinstitutet skriver att det inte finns någon annan väg till kunskap inom det biomedicinska fältet än studier av det levande livet självt och ger en rad exempel på medicinska framsteg genom djurförsök: Alla vacciner, all hjärt- och lungkirurgi. Tuberkulos, diabetes, högt blodtryck och cancer har gjorts behandlingsbara. All transplantationskirurgi förutsätter också djurförsök.

Siffrorna på hur många djur som används varierar beroende på vilka djur som räknas in. I Sverige har vi två olika sätt att räkna, dels utifrån eu:s definition av djurförsök: »användning av djur för försöks- eller annat vetenskapligt ändamål som kan tillfoga djuret smärta, lidande, ångest eller bestående skador«, dels utifrån den traditionella svenska definitionen som även omfattar »försökssituationer där djur inte utsatts för ingrepp«.

Om ett djur avlivas med en skonsam, accepterad metod för att man ska använda ett organ eller en vävnad är det djuret ett försöksdjur enligt svensk definition men inte enligt eg:s direktiv eller Europarådskonventionen.

Med EUs definition användes omkring 270000 försöksdjur i Sverige under 1997 (60000 i Norge, 380000 i Danmark,
618 000 i Nederländerna och 2600 000 i Storbritannien), och med den svenska definitionen omkring en halv miljon.

Över hälften av försöksdjuren används av universitet, högskolor och landsting, läkemedelsindustrin använder 40 procent och myndigheter och andra företag de resterande. Omkring 85 procent av de djur som används är mus, råtta och marsvin. Andra djur som används är kaniner (4947), svin (2600), apor (121), hundar (585), katter (175), hästar och åsnor (2600), getter (360), vaktlar (4800) och fiskar (13 000).

Siffrorna gäller 1997 enligt eu:s definition

Vilka djur som väljs beror på vilka som bäst kan svara på de vetenskapliga frågeställningarna. Katter används mest inom hjärnforskning, svin för att utveckla kirurgiska metoder och apor i hiv/aids-forskning.

Då de djuretiska nämnderna bedömer en ansökan om att starta ett djurförsök ska syftet med försöket diskuteras, om det är ett onödigt upprepande av tidigare försök, om det kan göras på ett för djuret skonsammare sätt och /eller nås med andra metoder eller ett annat djur.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida