Doktor på omvårdnad av barn

Sjuksköterskan Karin Enskär har tagit fram instrument som gör det möjligt att bedöma omvårdnadsbehovet för barn och tonåringar med cancer. I mars disputerade hon.

20 maj 1997

Sjuksköterskan Karin Enskär, som i Vårdfacket nr 2/97 berättade om forskarens villkor, doktorerade den 21 mars. Avhandlingen är en utvärdering av livssituationen för barn och ungdomar med cancer och för deras familjer. Syftet med hennes forskning är att kunna identifiera vad i vården som är viktigast för barnens, ungdomarnas och familjernas upplevelser av sjukdomen.

De instrument som Karin Enskär utvecklat för att bedöma livssituationen kan användas i vården. Dels för att bedöma, prioritera och utvärdera omvårdnadsbehov i samband med vårdplanering och dokumentation. Dels som instrument vid forskning och utveckling av olika interventioner eller behandlings- och vårdförändringar.

Karin Enskär har, med hjälp av en serie enkäter till vårdpersonal inom barnonkologi, studerat barnens, ungdomarnas och föräldrarnas erfarenheter av problem och symptom kopplade till sjukdom och behandling. I kvalitativa intervjustudier riktade till patienterna och deras föräldrar har hon studerat både problem relaterade till sjukdomen och sjukdomens effekt på livssituationen. Intervjustudierna visar att upplevelsen av livssituationen är beroende av i vilken utsträckning intervjupersonerna har möjlighet att leva ”ett normalt liv”.

Faktorer som är särskilt avgörande för möjligheterna till ett normalt liv för barn och tonåringar är: medicinsk teknik och behandling, isolering, gemenskap och stöd, att vara i centrum, känslor, reaktioner och vårdkvalitet. Föräldrarnas situation påverkas framför allt av att se barnet lida, beroendet av barnets sjukdom, föräldrarollen, känslor, reaktioner – egna och andras, stöd och vårdkvalitet.

Karin Enskärs undersökning av barnens och tonåringarnas upplevelser var svårbedömd eftersom intervjupersonerna var få, vilket hon också fick kritik för under disputationen. Hennes opponent var Ulla Qvarnström, professor i omvårdnad i Norge. Elisabeth Hamrin, professor emeritus i Linköping, har varit huvudhandledare.

Om sin framtid vet Karin Enskär ännu så länge inte mycket. Fram till mitten av juni delar hon sin arbetstid mellan Hälsohögskolan i Jönköping och barnonkologen. Hon hoppas på en framtida tjänst där hon får möjlighet att kombinera undervisning med klinisk vård.

Fotnot: Titeln på Karin Enskärs avhandling är Assessing the life situation of children and adolescents with cancer and their families.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida