Dolda vårdskador bland ortopedpatienter

Den första större kartläggningen av ortopedpatienter i Sverige visar att var sjätte ortopedpatient råkar ut för misstag i vården. Det är många fler än vad rapporteringssystem som hsan registrerar.

27 februari 2009

Infektioner och överfyllda urinblåsor är de vanligaste vårdorsakade felen som drabbar ortopedpatienter. Det framkom när sjuksköterskan Maria Unbeck granskade nästan 400 patientjournaler vid ortopedkliniken på Danderyds sjukhus. Under augusti och september 2004 hittade hon 65 avvikelser hos sammanlagt 60 patienter. Officiella system som hsan och Patientförsäkringen hade bara registrerat 4 fall under samma period.

– Det tyder på att det finns ett jättestort mörkertal när det gäller vårdorsakade avvikelser hos ortopedpatienter, säger Maria Unbeck.

Vårdorsakade skador och problem hos ortoped­patienter är överlag dåligt undersökta. Det beror till stor del på att de flesta journalgranskningsstudier klumpar ihop ortopedi med övrig kirurgi. Maria Unbecks utredning är en av de första större kartläggningarna av patientsäkerhet specifikt inom ortopedin. Resultaten publicerades i Acta Ortho­paedica sommaren 2008 och är en del av hennes doktorandarbete.

Som mall för granskningen har hon använt den så kallade Wimmeramodellen. Det är ett system för att syna patientjournaler och sedan använda resultaten i patientsäkerhetsarbetet som det australiensiska sjukhuset Wimmera Base hospital har utarbetat. Journaler samlas in och granskas manuellt enligt en rad kriterier. Framsållade möjliga avvikelser bedöms sedan av seniora läkare på sjukhuset.

I Maria Unbecks journal-genomgång gjorde hon själv den första granskningen. Därefter bedömdes de eventuella avvikelserna av ortopederna Olle Muren och Ulf Lillkrona på Danderyds sjukhus. De letade i journaler både vid tidpunkten då patienten var inneliggande på ortopedkliniken och en månad senare, med hjälp av en elektronisk patientdatabas.

Att mer än var sjätte patient i de 395 granskade journalerna hade drabbats av minst en vårdskada eller annan vårdmiss, var mer än vad hon väntat sig. Vanligast var infektioner som lunginflammation, blodförgiftning och sårinfektioner samt överfyllnadsblåsor, det vill säga att personalen inte tömt patientens urinblåsa i tid. Maria Unbeck konstaterar att drygt hälften av dessa fel hade kunnat undvikas men någon exakt statistik vill hon inte offentliggöra eftersom resultaten är inskickade för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

Om skadebilden är generell för hela Sveriges ortoped­patienter kan hon inte säga. Då behövs mer forskning. Hon tycker trots det att ortopedvården redan nu kan dra praktisk nytta av resultaten. Genom att göra egen journalgranskning kan kliniker få syn på egna avvikelser och hitta orsaken.

– Ofta handlar det om systemfel, rutiner som brister. Det kan vara överbeläggning, personalbrist eller kommunikationsbrister och sådant går att ändra på, säger Maria Unbeck.

På hennes egen arbetsplats har forskningsresultaten redan tillämpats. Innan journalgranskningen pratades det väldigt lite om patientsäkerhet. Nu är ämnet ständigt på agendan och ortopedkliniken har genom att arbeta med särskilda temamånader ändrat rutiner kring nutrition, hygien, trycksårsbedömning och mycket mer. För detta vann de ledningens vårdpris på Danderyds sjukhus förra året.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida