»Duktiga män borde göra karriär«

Manliga läkare har svårt att acceptera andra män i den underordnade ställning som de anser att sjuksköterskor har.

5 februari 2001

Det har psykologen Hans Robertsson funnit efter att ha intervjuat olika yrkesgrupper inom sjukvården om deras syn på manliga sjuksköterskor.

Kvinnliga sjuksköterskor anser i allmänhet att det är positivt med manliga kolleger. Männen tillför något, både muskelstyrka och en bättre stämning i arbetsgruppen nämns i studien. Manliga läkare har svårare att förhålla sig till manliga sjuksköterskor. De söker förklaringar till att dessa män valt ett yrke som de inte anser går ihop med manlighet, och finner den ofta i föreställningar om sexuell läggning.

Sju av elva intervjuade manliga läkare tar upp som ett faktum, utan att ha fått någon fråga om det, att manliga sjuksköterskor ofta är homosexuella eller feminina till sin läggning. Bara en av de kvinnliga läkarna tar upp samma sak och ingen av de kvinnliga sjuksköterskorna.

Hans Robertssons slutsats är att det i de manliga läkarnas föreställningsvärld om vad som är manligt inte ingår att män kan välja sjuksköterskeyrket, utan att till exempel vara homosexuella. Av de intervjuade manliga läkarna säger nio att det är synd när duktiga män stannar vid att vara sjuksköterskor i stället för att »göra karriär«.

Av 21 intervjuade manliga sjuksköterskor uppger 17 att de har fått sin sexuella läggning ifrågasatt.

På frågan om varför de har valt sitt yrke är det bara två av dem som uppger att det är ett medvetet val de har gjort. De flesta har kommit i kontakt med sjukvården genom feriearbete eller i samband med militärtjänstgöring, har tyckt att det varit roligt och bestämt sig för att åtminstone utbilda sig till sjuksköterskor.

Könsmönstren bibehålls inom vården, även om männen en gång brutit mot idealbilden av manlighet genom att bli sjuksköterskor. Männen har svårt att värja sig mot förväntningar om att göra karriär, »att vara karl för sin hatt«, säger Hans Robertsson. Och kvinnorna deltar i spelet genom att lyfta fram männen.

Manliga sjuksköterskor väljer ofta teknikinriktad vård och tar i högre grad än kvinnorna på sig fackliga uppdrag. Många lämnar också vården för att börja inom läkemedelsindustrin.

– Det är i vardagliga sammanhang vi skapar mönster som till slut blir stora strukturer, säger Hans Robertsson.

Manliga sjuksköterskor breddar repertoaren av manlighet. Men blir de många tror han att det finns risk för en inre segregering av yrket, som så småningom leder till två grupperingar: sjuksköterskor och manliga sjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida