Utredda fall

Elva olika sjuksköterskor vårdade svårt sjuk i hemmet

Hemtjänstpersonalen berättade flera gånger om den sjuka kvinnans svåra smärtor för hemsjukvårdens sjuksköterskor. Men utifrån journalanteckningarna verkar ingen ha följt upp hennes smärtbehandling och tillstånd. 

17 oktober 2016

Kvinnan hade legat inlagd på sjukhus för svåra smärtor i en fot samtidigt som hon utretts för en misstänkt blodsjukdom. Hon hade svårt att klara sig på egen hand och var i stort behov av hemtjänsten, som besökte henne sex gånger om dagen och två gånger nattetid.

Bedrövligt tillstånd

I ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, beskriver en nära anhörig till kvinnan hur han en dag fann henne ensam hemma och i ett bedrövligt tillstånd. Hon skrek av smärta så fort hon rörde sig, var rädd, hade kräkts och var dålig i magen.

Den anhörige lyckades via hemlarmet få kontakt med en joursjuksköterska som efter en snabb koll av kvinnans tillstånd kallade på ambulans för transport till sjukhus.

När Ivo granskade fallet visade det sig att elva olika sjuksköterskor hade varit inblandade i vården av kvinnan under en period av endast två månader. Av anteckningarna i kvinnans journal framgår att hemtjänstens personal signalerat till sjuksköterskorna att patienten behövde komma till sjukhus, bland annat på grund av sina smärtor.

Inga provsvar

De journalanteckningar som sjuksköterskorna gjort var så knapphändigt skrivna att det var svårt att se hur smärtbehandlingen av patientens hade följts upp och hur de inblandade sjuksköterskorna hade bedömt patientens tillstånd.

Det fanns noterat att provtagningar gjorts, men några provsvar fanns inte antecknade. Likaså saknades uppgifter om diagnos, trots att kvinnan utreddes för en myelomsjukdom.

Enligt Ivo är det inte möjligt att bedriva en god vård i hemmet av en allvarligt sjuk patient om det inte finns en kontinuerlig uppföljning av tillståndet.

Ingen kritik riktas mot sjuksköterskorna. Däremot kritiseras kommunens hemsjukvård för att uppföljningen av kvinnans hälsotillstånd och kontinuiteten i vården brast.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-3984/2016-101.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida