Energiberikad sjukhusmat förbättrar näringssituationen hos äldre patienter

10 maj 1999

Syfte: Syftet med studien var att utvärdera effekterna av energirik kost till geriatriska patienter på sjukhus med avseende på energi- och portionsintag, viktutveckling och funktionsförmåga.

Design: Cross over-studie.

Plats: En geriatrisk klinik i Stockholm, Sverige.

Studiegrupp: Trettiosex patienter, 24 kvinnor och 12 män med en medelålder på 82 ±1 år (range 52–96 år) som vårdades på två geriatriska avdelningar med likvärdig patientsammansättning.

Metod: Patienterna fick normalkost under sex veckor (1670 kcal, 7,0 mj/dygn) och energirik kost under sex veckor (2520 kcal, 10,5 mj/dygn). Energivärdena i kosten ökade med 50 procent genom att råvaror som smör, grädde och olja tillsattes och att energirika mellanmål serverades. En cross over-design användes. Portionsstorlekarna bibehölls lika under hela studien. Dagligt intag av mat och vätska registrerades på mat- och vätskelista. Patienternas vikt mättes före studiens start och sedan var tredje vecka tills sex veckor efter studiens slut. Patienternas tillstånd och funktionsförmåga bedömdes med en modifierad Nortonskala.

Huvudresultat:
När energiinnehållet ökade med 50 procent i maten, medan storleken på de serverade portionerna bibehölls, ökade patienternas spontana energiintag med 40 procent från   25 ±1 till 35 ±2 kcal/kg (p<0,0001). Ökningen av energihalten i maten hade ingen inverkan på volymen mat som intogs. Kroppsvikten ökade med 3,4 procent (p<0,05) och positiva förändringar kunde ses i patienternas aktivitet. Kostnaden för att öka energiinnehållet var endast fyra kronor per dag, det vill säga fem procent av den totala matkostnaden.

Slutsatser: Denna studie visar att energiberikning av sjukhusmaten signifikant ökar äldre patienters energiintag. Studien pekar på att den volym mat som patienterna serveras sannolikt har en avgörande betydelse för hur stor del av portionerna (och därmed även det totala energiintaget) som verkligen konsumeras.
  
Energiberikad mat är ett enkelt och billigt sätt att öka energiintaget hos behövande patienter.

För korrespondens: Leg.sjuksköterska, doktorand Ann Ödlund Olin, Huddingesjukhus, mk-divisionen och vårdutvecklingsavdelningen, 141 46 Huddinge. Telefon 08-58586859, fax:08-585 823 40.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida