Etik

Ur Vårdfackets temabilaga om Etik, som du kan beställa genom att klicka på länken till höger.

Samma etik gäller för alla men ur olika perspektiv
I den internationella sjuksköterskeorganisationen icn:s etiska kod för sjuksköterskor sägs det att lärare och forskare ska förmedla omvårdnadsetik till andra grupper. Men någon speciell omvårdnadsetik existerar inte. Den grundläggande etiken är samma för alla människor.

»De etiska koderna är för mesiga«
Sjuksköterskorna, barnmorskorna och biomedicinska analytikerna har sina egna etiska regler och koder. Men det är knappast några regler som finns på var mans läppar.

Asylsökandes rätt till vård svår att tolka
? Det måste vara frustrerande och stresskapande för personalen att tvingas försvara särbehandling och skilda vårdnivåer för olika patientgrupper om de är svåra att motivera etiskt och strider mot deras yrkesetik, säger Göran Hermerén, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, om lagförslaget om vård till asylsökande.

Etisk reflexion på kravlösa möten
Ett bra sätt att öka kunskapen om olika förhållningssätt till svåra etiska situationer är etikronder. Där möts personalen, för att gemensamt reflektera över det som upplevts som särskilt problematiskt. Utan att behöva komma till konsensus.

Etik på röntgen handlar ofta om bemötande
Etiska ombud finns nu på alla kliniker och sjukhus i Västerbotten. En av dem är Gunnela Örnberg, röntgensjuksköterska vid röntgenkliniken i Skellefteå.

Chefernas uppgift är att lyssna
I Värdedialogen, som är en variant av etikronder, deltar inte enbart personal från en avdelning eller klinik, utan även sjukhuschef, sjukvårdsbeställare och landstingspolitiker.

Orolig väntan för blivande mödrar vid falskt positiv nupp
Kvinnor med falskt positiva risksiffror efter nackuppklarning, nupp, »stängde av« graviditeten i väntan på svar från fostervattensprov, fvp. Efter förlossningen var majoriteten ändå glada att de genomgått testerna. Men några ångrade sig.

Transplantation i livmodern ? bara för par som inte väljer abort
»Vi vill hålla en mycket låg profil. När vi informerar patienterna om behandlingen är vi nästan överdrivet negativa.« Magnus Westgren, som utför stamcellstransplantationer till sjuka foster, vill att föräldrarna ska ha realistiska förväntningar.

Friska embryon implanteras efter diagnostik i provrör
Att föräldrarna har möjlighet att välja preimplantatorisk diagnostik, pgd, beskrivs som positivt och viktigt. Men genetiker och gynekologer känner också stark oro för att valsituationen inte alltid är äkta, visar en ny doktorsavhandling.

Viktiga frågor för SMER
Är det etiskt försvarbart att ta bort ett foster för att det bär på en kromosomrubbning? Och ska försäkringsbolag kunna ha tillgång till patientjournaler? Det är exempel på frågor som Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har att ta ställning till.

Makars samtycke viktigt vid forskning på demens
Misstaget att ta med för korta inspelningsband när hon gick för att intervjua personer med demenssjukdom i deras hem, gav Ingrid Hellström chansen att göra en paus varje kvart och påminna om intervjun och att den spelades in.

Etik i SBU-rapport om demens
I den rapport om demensvård som sbu nyligen har presenterat finns ett stort avsnitt om etik inom demensvården. Där väcks många svåra frågor.

Lag om etikprövning
I januari 2004 införde Sverige en lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, EPL.

Modell till hjälp vid vardagsetiska problem
Att använda en etisk analysmodell kan vara ett sätt att hitta nya förhållningssätt i vardagsetiska situationer. Observationer på ett äldreboende blev utgångspunkten för en sådan.

Ta reda på vem den gamla är
I vården säger man ibland att ingen ska behöva dö ensam, som om det viktigaste är att någon är där ? oavsett vem. Om den gamla människan verkligen vill ha det så, kan vårdpersonalen få reda på genom att samtala med henne ? upprepade gånger.

Medicinering och låsta dörrar
De flesta patienter i psykiatrisk vård upplever tvångsmedicinering som kränkande och obehaglig. Men även vardagliga handlingar som att få och svälja sin medicin inför medpatienterna eller att ytterdörren hålls låst, trots att vården är frivillig, påverkar dem negativt.

Svårt vara gäst i patientens hem
När psykiatrin reformerades och patienterna flyttade från institutioner till egna boenden förändrades deras liv. Men reformen ställde också distriktssköterskor, psykiatriska sjuksköterskor och mentalskötare inför nya etiska problem: Hur agerar jag om patienten inte tar sin medicin? Vad gör jag om patienten inte vill öppna dörren?

Handledning ökar professionaliteten
Sjuksköterskor som får delta i omvårdnadshandledning och reflektera kring etiska spörsmål i det vardagliga arbetet klarar bättre att fatta beslut som gynnar patient, medarbetare och dem själva. Det visar sjuksköterskan Ingela Berggren i en doktorsavhandling.

Intensivvårdens stress utmanar
Moralisk stress är inte bara av ondo. Den tvingar till reflexion och därmed till att omvårdnadskompetens och etisk kompetens utvecklas. Men för att kunna hantera stressen behövs stöd.

Etiska principer omprövas
När behovet av vård bedöms görs prioriteringen utifrån sjukdomens eller skadans svårighetsgrad, inte vilket lidande den åsamkar patienten. Så bör det inte vara, tycker Per-Erik Liss, som ser över prioriteringsplattformen.

»Dödshjälp måste diskuteras«
Debatten om dödshjälp får inte tystas anser två forskare, som har behandlat ämnet i en nyutkommen bok. Vad återstår när den palliativa vården inte räcker till eller kanske inte ens finns och människor lider svårt?

Svåra val inför livets slut
Inom drygt ett år kommer Sverige att ha en lagstiftning som innebär att var och en i förväg kan redogöra för hur han eller hon vill ha det i slutet av sitt liv. Det förutsätter att det är klart hur dokumentet ska användas, säger Linus Broström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida