Etikprövningslagen kan gälla också studentarbeten!

? Vi ville göra en enkel checklista för att kunna kontrollera om ett studentarbete omfattas av etikprövningslagen men det gick inte. Prövningar får skapa praxis, konstaterade Mats Gillberg, docent på institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet på ett av Vårdstämmans seminarier i laboratorievetenskap.

I januari förra året kom en lag om etikprövning (SFS 2003: 460) av forskning på människor. Den gäller forskning och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund på levande eller döda människor eller på biologiskt material från dessa, forskning om fysiska ingrepp som syftar till att påverka biologiskt, och hantering av känsliga personuppgifter.

? Enligt förarbetena omfattas studentarbeten i normalfallet inte av lagen. Och det är också den allmänna uppfattningen i universitetsvärlden. Men det är en förenklad syn. På KI:s grundutbildningar förekommer det studentarbeten av forskningskaraktär, konstaterade Mats Gillberg.

Han är ordförande i en grupp som fått i uppdrag av KI:s ledning att reda ut vad som gäller för uppsatsarbeten. Något som har visat sig lättare sagt än gjort.

En dyr historia

Högskoleverksamhet ska bygga på vetenskaplig trovärdighet och god forskningssed. I praktiken blir det varje prefekts ansvar. Huvudhandledarna bör vara disputerade och har då ett ansvar för att personuppgiftslagen, biobankslagen och god forskningsetik följs också i studentuppsatserna.

? Till det kommer nu alltså också bedömningen om uppsatsarbetena ska prövas av etikprövningsnämnden. Det kan bli en dyr historia för högskolorna eftersom varje prövning kostar 5 000 kronor. Lagen är väldigt klumpig och bör kanske omprövas. Den bygger på EU:s reglering som egentligen tillkom för att förhindra den typ av forskning som nazisterna bedrev i koncentrationslägren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida