Ett snävt synfält

22 augusti 2003

Är det bara läkare som räknas i sjukvården? Frågan har ställts många gånger, nu måste den ställas igen. Skälet är reaktionerna från Fammi, Familjemedicinska institutet, på Socialstyrelsens utvärdering av den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården. Med den som grund ska kommuner och landsting utveckla primärvård och kommunal sjukvård. Socialstyrelsen delar ut ris och ros till kommuner och landsting för det de gjort under 2002.

En av rosorna går till sjukvårdsupplysningen på telefon. Fammi reser ragg:

»Att framställa anonym telefonrådgivning som något positivt är i sig vanskligt«, skriver de om den framgångsrika telefonrådgivningen och ställer den mot »den långa positiva erfarenhet som finns av personlig vård med hög tillgänglighet och kontinuitet i primärvården«. Men var finns problemet? Hur kan Fammi få det till att det finns en motsättning mellan telefonrådgivning och den personliga läkarkontakten på vårdcentralen? Det ena utesluter verkligen inte det andra!

Problemet med telefonrådgivningen är möjligen att den inte är vetenskapligt utvärderad förrän nu. En studie har gjorts i Halland (ännu inte riktigt klar men huvuddragen redovisas av Landstingsförbundet i Vårdråd direkt – sjukvårdsrådgivningar i samverkan. Resultaten av studien är glasklara:

Tack vare rådgivningen om egenvård avstod mer än hälften av dem som tänkt gå till doktorn från att över huvud taget uppsöka sjukvården. Tack vare rådgivningen om primärvårdsbesök vände sig merparten av dem som tänkt åka till akuten i stället till primärvården. Och av dem som tänkt gå till primärvården vände sig var tredje till akuten efter råd från sjuksköterskan.

Dessutom visar utvärderingen att sjuksköterskorna på telefonrådgivningen så gott som uteslutande ger råd av hög kvalitet.

En annan av Socialstyrelsens rosor går till specialmottagningarna för till exempel diabetiker och allergiker. Fammi reser ragg igen:

Specialmottagningar för till exempel diabetes- och astmapatienter är enligt Fammis tolkning av Socialstyrelsens utvärdering bra bara därför att man då kan använda »begränsade läkarresurser effektivare«. Det vill säga, i Fammis ögon inte bra, eftersom fler allmänläkare är lösningen på primärvårdens problem.

Som grund för sitt påstående skriver Fammi att sbu i sin kunskapssammanställning om behandlingen av kol och astma från 2000 noterat att »underlaget avseende nyttan av astmamottagningar är svagt«.

Det är alltså frånvaron av vetenskapligt korrekta undersökningar som sbu kritiserar. Det betyder inte självklart någon kritik av mottagningarna i sig. sbu konstaterar själv – med stöd av den bästa men ändå inte tillräckligt goda svenska studien, gjord i Östergötland – att »patienter från vårdcentraler med astmamottagningar hade i lägre utsträckning haft astmaattacker den senaste veckan respektive nattliga besvär«. Bara 14 procent av dessa patienter hade sökt akut mot 27 procent av patienter på vårdcentraler utan astmamottagning.

Sedan kan man ju också undra över Fammis ordval: »Specialmottagningar i stället för personlig vård.« Tror Fammi att de som går på en astmamottagning bemöts mindre personligt för att det är en sjuksköterska som tar emot?

Tyvärr är Fammis reaktion typisk för institutets läkarcentrering. Statskontoret presenterade i våras sin utvärdering av Fammis första år. Statskontoret är kritiskt:

»Det första året har enligt vår bedömning präglats av en mångfald i inriktningen av verksamheten men samtidigt en stor läkarfokusering i projekt och åtgärder./…/Vi ställer oss frågan om denna tyngdpunkt (på läkargruppen) stämmer med regeringens och riksdagens avsikt med att skapa det familjemedicinska institutet. Det finns en risk att Fammis verksamhet och resurser inte i tillräcklig omfattning riktas till de yrkesgrupper som ännu mer än läkarna saknar såväl nätverk som strukturer för fortbildning och utveckling.«

Även i Fammis värld borde det finnas plats för ansvarstagande och självständiga sjuksköterskor, sjukgymnaster, undersköterskor och alla andra som arbetar med vård och omsorg inom primärvårdens ram.

Länkar:
Socialstyrelsen: www.sos.se/fulltext/103/
2003-103-4/sammanfattning.htm

Fammi: www.fammi.se/fammi-web/jsp/polopoly.jsp?d=245&a=1768

Statskontoret: www.statskontoret.se/projekt/
projutv.htm#fammi

sbu: www.sbu.se/Admin/index.asp

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida