Expertgrupp kollar säkerheten i bedömningar

Nu gör kvalitetssäkringsinstitutet Equalis en genomgång av den nuklearmedicinska processen. Som en första del granskas bedömningarna.

29 september 2010

En expertgrupp är i gång med ett första projekt där samma bilder har skickats till olika sjukhuslaboratorier runt om i landet för att se om tolkningarna stämmer överens. ?

— Vi kunde se att olika läkare bedömde vissa förändringar i bilderna olika. Sättet att beskriva förändringarna varierade också en hel del, säger Lars Edenbrandt, professor i nuklearmedicin, som leder gruppen. ??

På flera avdelningar har genomgången lett till att man har börjat diskutera rutiner för hur remissvaren ska utformas. Men kvalitetssäkring är inget nytt inom nuklearmedicin. Eftersom strålning är inblandat är kraven på säkerhet höga – både för patienternas och för personalens skull. Det ska garanteras genom omfattande lagstiftning och en granskande myndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten. ?

Det nya är att hela kedjan grans­kas systematiskt; från det att remissen skrivs, patienten undersöks med gammakamera, bilderna granskas och tolkas, till dess att den remitterande läkaren har ett svar i sin hand. Därmed har det funnits utrymme för skiftande kvalitet. ?

Det ska nu den relativt nybildade expertgruppen råda bot på. I gruppen ingår personer från de olika profession­erna som arbetar med nuklearmedicin, bland andra biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Equalis bistår med sin kunskap om hur kvalitetsprojekt ska drivas och underlättar gruppens arbete genom att ge admini­strativt stöd. ?

Gruppen valde att börja med att jämföra skelettskintigram, den vanligaste nuklearmedicinska undersökningen. Biomedicinska analytiker står för den första kontrollen av om bilden är tillräckligt bra. Hur noga man ska vara behöver diskuteras, säger Lars Edenbrandt. ?

— Kvaliteten ska vara god och jämn. Men håller man på för länge med en patient blir det ett hinder för att ta in nästa patient. ??

Jämförelserna av bildtolkningarna i expertgruppens granskning görs anonymt. Inget labb ska behöva bli uthängt som det sämsta. Däremot får varje laboratorium besked om hur just det ligger till i förhållande till de andra. ?

I november kommer ett första möte att hållas. Dit är alla yrkesgrupper som är inblandade i den nuklearmedicinska processen inbjudna för att diskutera de tre första kvalitetsprojekten kring skelettskintigram.

Equalis
Institutet för kvalitetssäkring ägs gemensamt av arbetsgivarorganisa­tionen Sveriges kommuner och landsting, Svenska läkaresällskapet och Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap. Målet är att öka patientsäkerheten genom att höja kvalitet och tillförlitlighet inom laboratoriemedicin i Sverige.

Läs mer på www.equalis.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida