Få kommuner agerar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Genomgripande förändringar har uteblivit och de flesta kommuner saknar politiska handlingsplaner i arbetet med våldutsatta kvinnor. Det visar en ny rapport från Amnesty.

Amnesty anser att kommunernas arbete med att bekämpa mäns våld mot kvinnor måste ha en tydlig målinriktning och bedrivas utifrån en politiskt utarbetad handlingsplan som är förankrad både bland politiker och på lednings- och chefsnivå.

Arbetet ska inte bero på enskilda entusiasters intresse och kunskaper utan måste byggas in i varje myndighets organisation. All personal som kommer i kontakt med kvinnor som har utsatts för våld både i hälso- och sjukvården och på lokala myndigheter bör få utbildning om mäns våld mot kvinnor.

Utbildning till vårdpersonal

Kommunerna måste också ta ett särskilt ansvar för att våldsutsatta kvinnnor med särskilda behov. Amnesty nämner psykiskt sjuka, missbrukare, kvinnor med funktionshinder, utländska kvinnor och kvinnor som utsätts för partnervåld i homosexuella relationer. 

Öppna fler jourer

I kommuner som inte har kvinnojourer bör öppna kommunala jourer. Om kommunerna är för små för att klara det bör de gå ihop med andra om det, anser Amnesty.

Systematiska kartläggningar av omfattningen av mäns våld mot kvinnor bör också göras i alla kommuner, skriver Amnesty.

Rapporten Mäns våld mot kvinnor i nära relationer som presenterades i dag är en del i den världsomspännande kampanj som inleddes på kvinnodagen i år och ska pågå till slutet av 2005. Läs hela rapporten på www.amnesty.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida