Få sökande till fartigt jobb

Sjukhusen börjar tröttna på att betala dyrt för inhyrd personal och startar egna bemanningscentra, men med olika framgång. När Karolinska sjukhuset i Stockholm sökte sjuksköterskor fick de två svar på sin annons.

2 oktober 2000

Efter nedläggningar av ett par sjukhus i Stockholm stod flera undersköterskor utan arbete. För att ta hand om dem startades i mars 1999 ett bemanningscentrum på Karolinska sjukhuset. När övertaligheten byttes i personalbrist blev syftet i stället att förmå kompetent personal att stanna. Det visade sig vara ett populärt projekt. Omkring 70 undersköterskor lockades av erbjudandet om lönepåslag och tio dagars kompetensutveckling om året. Av de 18 som anställdes är 16 fortfarande kvar.

Efter den rekryteringsframgången var det ett halvår senare dags att bygga ut verksamheten till att även omfatta sjuksköterskor. Karolinska sjukhuset gick ut med stora annonser i pressen. Två sjuksköterskor svarade på annonsen.

Totalt fyra sökanden
I februari i år försökte man igen. Den här gången lockade sjukhuset med formuleringar som »bemanningsföretaget där du har samma resväg varje dag« och med löften om individuell lön och årsarbetstid med stor möjlighet att själv bestämma över sitt schema. Ytterligare två sjuksköterskor hörde av sig. Totalt fyra sökanden – ingen från det egna sjukhuset.

Karin Winther, sjuksköterska och enhetschef för Bemanningscentrum, har svårt att förklara sjuksköterskornas ointresse. Men kanske är en delförklaring den minimala marknadsföringen inom sjukhuset, säger hon.

– Eftersom det fanns en oro inom verksamheten för att vi skulle dränera sjukhuset på sjuksköterskor var vi försiktiga med att marknadsföra oss internt.

Förvånad över ointresse
Den tolkningen bekräftas av Lisa Runeqvist som är ordförande för Vårdförbundet på Karolinska sjukhuset och dessutom facklig representant i projektgruppen som planerade Bemanningscentrum. »Den dåvarande sjukhusledningen ville inte att vi skulle internrekrytera«, säger hon, men är ändå förvånad över det låga intresset från sjuksköterskehåll.

– Anställningsvillkoren är trots allt ganska attraktiva.

Agneta Wiklund, tillförordnad personaldirektör, var inte med i planeringen av Bemanningscentrum och vill därför inte säga om rekryteringen borde ha gjorts annorlunda. Men Anna Holm, projektledaren som var inblandad, konstaterar att Karolinska sjukhuset har som rutin att alltid annonsera ut sina tjänster externt. Någon intern annonsering tror hon därför inte blir aktuell vid nya försök att rekrytera sjuksköterskor. Till extern annonsering räknar hon att tjänsterna läggs ut på sjukhusets egna hemsida, vilket alltid görs.

På Karolinska sjukhuset vill sjukhusledningen förhindra att sjuksköterskor går till privata bemanningsföretag. Det är en av orsakerna bakom beslutet att utöka det egna bemanningscentrat. De privata företagen lockar med höga löner, Karolinska sjukhuset erbjuder i stället »oerhört stora utvecklingsmöjligheter« och möjligheter att påverka sitt schema, säger Agneta Wiklund.

När det kommer till frågan om lön kan hon däremot inte göra några utfästelser.

– Lönen är alltid ett svårt kapitel och den vill jag inte uttala mig om.

Karin Winther nöjer sig med att slå fast att de på Bemanningscentrum tjänar mer än fast anställda på en avdelning, och vill inte gå in på hur mycket det skulle kunna röra sig om. I stället understryker hon fördelarna med den individuella kompetensutveckling som ingår i sjuksköterskornas anställningsvillkor och möjligheten att få se sig omkring på sjukhuset.

– Arbetet här innebär att sjuksköterskorna kan behålla den breda kompetens de får under sin utbildning.

Varberg en förebild
Karolinska sjukhuset är långt ifrån det enda sjukhus som på det här sättet försöker behålla kompetent personal. Projektgruppen som planerade bemanningscentrat hämtade inspiration från Varbergs sjukhus.

Där har sol, sjuksköterskornas omvårdnadslag, inom det som där kallas Resursenheten varit igång sedan hösten 1999.

En intresseanmälan inom sjukhuset resulterade i 68 sökanden till tio platser. Samtliga var sjuksköterskor med flera års yrkeserfarenhet som lockades av flexibilitet och höjd lön, men kanske framför allt av individuella scheman och sänkt arbetstid: från 38,25 timmar till 34 timmar i veckan.

På sol i Varberg har de anställda sexveckors scheman, de arbetar var tredje helg och täcker hela dygnen genom att de som arbetar dag har 20 procents natttjänstgöring, och tvärtom för de som arbetar natt. Möjligheten att lägga sitt schema efter egna önskemål är stor, berättar  Kjell Hedquist, sjuksköterska på sol.

– Samtliga tio som rekryterades från början är kvar. Vi trivs oerhört bra med den frihet vi har här.

Kan inte följa upp patienterna
Sjuksköterskorna arbetar i allmänhet på ungefär åtta olika avdelningar och stannar nästan aldrig längre än en till två arbetspass på varje avdelning.

Fördelen är att de får erfarenhet från sjukvårdens olika inriktningar. Men nackdelen, säger Kjell Hedquist, är att de inte kan följa upp vad som händer med patienterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida