Få specialistutbildade sjuksköterskor i barnhälsovården

Färre än var tredje sjuksköterska inom den slutna barn- och ungdomssjukvården har specialistutbildning, och inom primärvårdens barnhälsovård är bara 17 procent barnsjuksköterskor, visar en enkät gjord av riksföreningen för barnsjuksköterskor.

? Det är inte bra alls. Primärvården är oftast den första instansen för kontakt och rådgivning vilket ställer stora krav på kompetensen hos sjuksköterskan. På många håll i landet krävs det remiss för att få specialistvård i slutenvården. Och den slutna barnsjukvården blir alltmer avancerad med korta och intensiva vårdtider. Det leder till ökad vårdtyngd och högre krav på kompetens, säger Maria Radeskog, ordförande i riksföreningen för barnsjuksköterskor.

Utbildningen till barnsjuksköterska är på 40 högskolepoäng efter grundutbildningen till sjuksköterska och titeln är skyddad. Men i Sverige råder det brist på specialistutbildade barnsjuksköterskor och kortare varianter av olika utbildningar har startat på olika håll i landet för att lösa akuta kompetensproblem.

Distriktssköterskor i stället

För att bland annat ta reda på vad de ansvariga inom hälso- och sjukvården för barn och ungdom anser att utbildningen till barnsjuksköterska bör innehålla skickade riksföreningen för barnsjuksköterskor ut en enkät. Den gick till verksamhetschefer och avdelningschefer vid landets samtliga barnkliniker samt till barnhälsovårdsöverläkarna och samordningssjuksköterskorna inom barnhälsovården i Sverige.

Från slutenvården svarade 85 procent, från primärvården färre.

Det visade sig att inte ens var tredje sjuksköterska inom slutenvården hade specialistutbildning till barnsjuksköterska. I primärvården var 82 procent av de sjuksköterskor som arbetade i primärvårdens barnhälsovård distriktssköterskor och bara 17 procent var barnsjuksköterskor.

Kortare utbildning

? Vår erfarenhet är att man på bvc i första hand annonserar efter distriktssköterskor ? kanske för att de dessutom kan utnyttjas för andra uppgifter på vårdcentralen, konstaterar Maria Radeskog.

Enkätsvaren visar att 23 procent av avdelningscheferna och 16 procent av verksamhetscheferna anser att det för barnsjuksköterskor kan räcka med en specialistutbildning på 10-30 poäng. Inom primärvården hade 45 procent av barnhälsovårdsöverläkarna samma uppfattning.

Pediatrisk omvårdnad

? Det är oroväckande att 16 procent av de ansvariga cheferna har uppfattningen att det inom slutenvården går att göra en modifierad förkortad variant av specialistutbildningen till barnsjuksköterska, tycker Maria Radeskog.

Åsikterna om vad som borde ingå i utbildningen varierade kraftigt bland dem som besvarade enkäten .

?Intressant är att endast 12 procent ansåg att pediatrisk omvårdnad ? barnsjuksköterskans huvudämne ? bör ingå, medan 49 procent ansåg att pediatrik och psykiatri bör göra det, kommenterar Maria Radeskog.

Utskick till många berörda

Enkäten kommer denna vecka att skickas ut till verksamhetscheferna vid landets barnkliniker, samordnande barnhälsovårdsöverläkare inom barnhälsovården, prefekter vid Sveriges högskolor och universitet där sjuksköterskeutbildning bedrivs och ett 25-tal andra intressenter, däribland socialminster Lars Engqvist, barn- och familjeminister Berit Andnor, folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson, utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros och barnombudsmannen Lena Nyberg.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida