Få vet att munhälsan
kan påverkas

Att det kan finnas samband mellan diabetes och försämrad munhälsa har varit känt sedan länge. Men få patienter med typ 2-diabetes känner till detta.

Det visar en doktorsavhandling skriven av legitimerade tandhygienisten och universitetsadjunkten Gun Sandberg vid Högskolan Dalarna i Falun.

Avhandlingen är en del av ett större forskningsprojekt om diabetes, egenvård och hälsa i Dalarna. Ett slumpmässigt urval patienter (102 stycken) med typ 2-diabetes valdes från ett lokalt diabetesregister. Patienternas medelålder var 64 år och de hade genomsnittligt haft sin diabetes i knappt tio år.  Patienterna jämfördes med en lika stor ålders- och könsmatchad kontrollgrupp utan känd diabetes.

Tandlossning
Resultaten visar att 45 procent av patienterna hade avancerad parodontit (tandlossning), jämfört med 23 procent i kontrollgruppen. Även muntorrhet var en vanlig komplikation bland diabetespatienterna. Folktandvårdens bedömning var också att patienterna med typ 2-diabetes hade ett avsevärt större behov av såväl profylaktisk munvård som behandling, än personerna i kontrollgruppen.

Någon skillnad i förekomsten av manifest karies fanns inte mellan de båda grupperna. Däremot hade patienterna med diabetes nästan dubbelt så många initiala kariesangrepp som personerna i kontrollgruppen. Initiala kariesangrepp kan läka ut med fluor och profylaktisk behandling medan manifesta kariesangrepp är sådana som måste lagas.

När hänsyn togs till hur länge patienterna hade haft diabetes samt vilken typ av behandling de hade blev skillnaderna tydliga beträffande manifest karies. De som haft sin sjukdom i mer än tio år hade signifikant fler sådana kariesangrepp än de som hade haft diabetes kortare tid. Likaså var kariesfrekvensen signifikant högre hos dem som behandlades med insulin jämfört med dem som enbart hade dietrestriktioner och tablettbehandling.

Kräver goda kunskaper
? Förebyggande vård och behandling av sjukdomar i munnen kräver förutom ständigt god egenvård även kunskaper om riskfaktorer för hälsan. Personerna i denna studie verkade i hög grad sakna kunskap och medvetenhet om samband mellan diabetes och munhälsa, säger Gun Sandberg.

Hela 85 procent uppgav att de över huvud taget inte hade fått någon information om att det skulle kunna finnas ett samband. Nästan lika många trodde inte heller att diabetes kunde påverka munhälsan. Dessutom uppgav mer än hälften av patienterna att deras tandhygienist och/eller tandläkare inte kände till att de hade diabetes.

Intervjuer analyseras
? Vi håller nu på att analysera ett intervjumaterial som ännu inte är publicerat. Det verkar som om många lever med villfarelsen att man inte har ?riktig? diabetes när man har typ 2, ?bara lite högt blodsocker?, säger Gun Sandberg.

? Riktig diabetes är när man har typ 1-diabetes, anser många. Så när tandläkaren eller tandhygienisten tar upp anamnes berättar de antagligen inte om sin diabetes eftersom de inte uppfattar den som en sjukdom.

Tidig upptäckt och behandling kan förebygga sjukdomar och medverka till förbättring av såväl mun- som allmänhälsan.

? Det är därför en stor utmaning att skapa ett gott och nära samarbete mellan hälso- och sjukvården, tandvården och patienten, säger Gun Sandberg.

Lästips:
Collin H L med flera. Periodontal findings in elderly patients with non-insulin dependent diabetes mellitus. Journal of periodontology 1998; 69(9):962?966.

Lin B P med flera. Dental caries in older adults
with diabetes mellitus. Special care in dentistry 1999; 19(1):8?14.

Sandberg G. Oral health and diabetes. Studies on health and oral self-care in subjects with type 2 diabetes. Thesis from the faculty of medicine 1183, Uppsala universitet, 2002.

Soskolne W A. Epidemiological and clinical aspects of periodontal diseases in diabetics. Annals
of periodontology 1998; 3(1):3?12.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida