Facken på Sahlgrenska kräver professionell styrelse

»Ut med politikerna och in med vårdkunniga. Sahlgrenska universitetssjukhuset behöver en professionell styrelse.« Det är samtliga fack överens om efter de senaste årens strömhopp från direktörsstolen.

10 januari 2000

Redan innan Västra Götalandsregionen trädde i kraft diskuterades frågan om professionell styrelse eller politisk för de så kallade utförarstyrelserna vid de fyra sjukhusområdena i regionen. Men förslaget om professionella styrelser fick ingen politisk majoritet.

Sedan den politiska styrelsen tillsattes på Sahlgrenska universitetssjukhuset, su, vid förra årsskiftet har kritiska röster mot att politikerna sätter partipolitik före ansvaret för su höjts gång på gång. Vid ett styrelsemöte i höstas hamnade ordföranden Hasse Palmé och sjukhusdirektör Stanley Brodén i en öppen konflikt. Anledningen var su:s ekonomiska underskott, då beräknat till över 300 miljoner kronor. Brodén krävde att årets minus skulle räknas som en långsiktig skuld och inte belasta sjukhuset. Han ville också att styrelsen skulle anta ett strategidokument som de fyra sjukhusdirektörerna i Västra Götaland författat. I dokumentet nämns 100 miljoner som en möjlig summa att spara för su. Hasse Palmé (m) ville bordlägga frågan för att diskutera med sina partikolleger i regionstyrelsen, något som fick Stanley Brodén att reagera. 

»Ny direktör hjälper inte«
Några veckor senare avgick han som sjukhusdirektör på su efter bara sju månaders tjänstgöring. Huvudskälet till Brodéns avhopp var att han tyckte det var orimligt att driva detta stora sjukhus, när partipolitik sätts framför sjukhusets bästa. Efter Brodéns avhopp krävde Kommunal och sktf:s styrelseordförande Hasse Palmés avgång. Han kritiserades för bristande kunskap om dagens vårdverklighet.

Marina Olsson, ordförande för Vårdförbundet i Västra Götaland, sa redan då att det inte räckte med att kräva en politikers avgång, utan att problemen snarare handlade om den politiska styrelsen i sin helhet.

– Det hjälper inte att tillsätta en ny sjukhusdirektör. Fyra sjukhusdirektörer som hoppar av inom loppet av två år visar tydligt att en förändrad styrelsemodell måste till, säger Marina Olsson.

Behövs det en styrelse?
Hon håller med Brodén i hans kritik. Politikerna är tillsatta för att utföra den vård som Västra Götalands regionstyrelse beslutat om, men i realiteten fortsätter de bara de partipolitiska diskussioner som förs där, menar Marina Olsson. Istället för att ta sitt ansvar och tydligt prioritera vilken vård man anser sig ha råd att bedriva lägger de över ansvaret på sjukhuset. De som lider idag är patienter och personal.

Marina Olsson vill att de fackliga organisationerna, politikerna och tjänstemännen gemensamt diskuterar nya arbetsformer kring direktören – för su:s bästa.

– Vi kanske ska börja från noll och ställa oss frågan: Behövs det en styrelse? Vad är i så fall uppdraget? Och sedan gå vidare från det, säger Marina Olsson.

Om svaret blir att det behövs en professionell styrelse vet Ingela Ekholm, Vårdförbundets ordförande på su, vilka hon vill ha i den:

– Kvalitetschefen, som är vår medlem, borde vore självklar i en professionell styrelse. Men också chefläkare och dekanus för universitetsfakulteten eftersom vi är ett universitetssjukhus. Vi behöver dekanus kunskap om vad som är viktigt för att behålla vårt anseende och vår kompetens som universitetssjukhus. Sahlgrenskas namn börjar dala och vi riskerar att få en nedåtgående spiral.

Ingela Ekholm vill också se vårdutvecklare i styrelsen eftersom de har värdefull praktisk kunskap. Representanter för alla personalorganisationer är självskrivna.

Blir det inte svårt att hävda omvårdnadsperspektivet mot en stor grupp läkare?

– Jämfört med förr har det blivit en maktförskjutning. Vi är mer respekterade för vår yrkeskompetens av läkarna i dag. Vi sjuksköterskor är akademiskt skolade precis som de och kan hävda våra perspektiv, säger Ingela Ekholm.

Det fackliga samarbetet mellan Vårdförbundet, saco, sktf och Kommunal som växte fram under våren har nu resulterat i ett måldokument inför 2000-talet.

Facken håller ihop
– Nu vet ledningen att vi i facken håller ihop. Tillsammans företräder vi, precis som de, su:s 17 000 anställda. Visserligen har vi en zon med infekterade ämnen där vi inte kommer överens, men vi ser också vad vi kan åstadkomma tillsammans. En professionell styrelse skulle vara värd att pröva efter de misslyckanden vi haft nu.

Men styrelseordförande Hasse Palmé (m) på su tycker inte att en professionell styrelse är någon bra idé.

– Vi skulle vara tillbaka vid ruta ett. En politisk utförarstyrelse har kontakter uppåt till regionstyrelsen vilket är bra för att få igenom frågor. Skaraborg hade under en tid ickepolitisk styrelse och fick problem när man satte stopp för deras beslut i den politiska ledningen.

Men han medger att de dubbla lojaliteterna för politikerna i en utförarstyrelse, uppåt mot regionstyrelsen och nedåt mot verksamhetens krav,  är ett problem.

– Ett alternativ är att inte ha någon styrelse alls. Ett sjukhus kan ligga direkt under regionstyrelsen, säger Hasse Palmé.

– Direktören kan styra med en ledningsgrupp. Den kan knyta så kallade adviser boards till sig. Vilka som ska sitta i dessa rådgivande grupper kan variera från sjukhus till sjukhus, från chef till chef.

Kritiken mot sin egen person i su:s styrelse menar Hasse Palmé är en mediahändelse. De bråk som relaterats i pressen var meningsutbyten som förekommer i alla styrelser. Beträffande fackens kritik mot politikernas bristande sakkunskap säger han att sakkunskap inte är nödvändig.

– Jag har erfarenhet av femtio andra styrelser och det är mindre vanligt att man som styrelseledamot är sakkunnig. Dessutom finns det i su:s styrelse så många andra som kan sjukvård: personalrepresentanter, chefläkare, sjukhusdirektör och tjänstemän.

Vice ordföranden Lars Johansson (s) tycker att en professionell styrelse mycket väl kan bestå av politiker.

– Det finns ingen garanti för att en ickepolitisk styrelse skulle fungera bättre än den nuvarande. Det viktiga nu är inte de organisatoriska frågorna utan att klargöra vilka regler som gäller. Vi har ett demokratiskt system där vi valt denna modell. su:s utförande styrelse  förblir en politisk styrelse under denna mandatperiod. En förändring kan inte bli aktuell förrän efter år 2002.

Ställ krav på politikerna
Men socialdemokraternas grundinställning är att det inte är bra att styrelseledamöter har dubbla lojaliteter genom att sitta både i regionstyrelsen och i utförarstyrelsen. Då kan de inte tydligt stå för su:s verksamhet.

– Vi kan alltid kräva att de politiker som sitter i en styrelse som denna sköter sina uppdrag. Sedan är det upp till de egna partierna att reflektera över om deras representanter gör det eller ej. Annars får väl väljarna flytta på dem vid nästa val, säger Lars Johansson.

Inför rekryteringen av ny sjukhusdirektör kräver socialdemokraterna att regionstyrelsen antar strategidokumentet som Stanley Brodén med flera författat samt att ansvar och befogenheter för su:s styrelse klargörs i ett kontrakt mellan su:s styrelse och regionstyrelsen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida