Färre förvirrade med aktiv vårdrutin

Ett genomtänkt vårdprogram för att ta hand om äldre med höftfraktur gjorde att färre blev akut förvirrade. Arbetssättet har blivit ny vårdrutin i Lund.

27 februari 2009

Känt är att många äldre som får höftfraktur har svårt att komma igen till ett självständigt aktivt liv, eftersom de blir akut förvirrade i samband med traumat och sjukhusvistelsen. Men när vården inleds redan i ambulansen med syrgas, vätskebehandling och smärtstillande läkemedel, och omhändertagandet på akuten och röntgen sedan går snabbt och smidigt innan operationen, blir långt färre gamla akut förvirrade. Vårdtiden kan dessutom kortas och färre får allvarliga komplikationer som exempelvis hjärtinfarkt efter operationen.

Resultaten redovisas i sjuksköterskan Karin Björkman Björkelunds avhandling. Hon disputerade våren 2008 på ämnet akut konfusion hos äldre med höftfraktur. Tillsammans med kollegan Ami Hommel, som också disputerat, genomförde hon en interventionsstudie med förbättrat omhändertagande jämfört med de rutiner man tidigare hade vid Lunds universitetssjukhus.

Mental status undersöktes varje dag hos 263 patienter med höftfraktur. Endast 29 av de 131 patienterna i interventionsgruppen utvecklade förvirring jämfört med 45 av 132 som fick det ursprungliga omhändertagandet ett halvår tidigare, 2003.

Enligt Karin Björkman Björkelund beror det goda resultatet på en kombination av aktiva fysiologiska åtgärder och väl organiserad omvårdnad av sjuksköterskor från ambulansen till akuten, anestesi-, operations- och vårdavdelningarna.

– Det var viktigt för oss att sjuksköterskorna i alla led var villiga att följa våra riktlinjer. Vi arbetade också intensivt för att sporra personalen på vårdavdelningarna. Inte minst viktigt var stödet från verksamhetscheferna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida