»Fel att peka ut enskild sjuksköterska«

— Det är fel att peka ut en enskild sjuksköterska som skyldig till att ha läst förre integrationsminister Leif Blombergs journal. Egentligen handlar det om brist på tydliga regler för ournalläsning, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall i en kommentar till domen i Göteborg nyligen.

8 januari 2001

I februari 1998 las Leif Blomberg plötsligt in på Sahlgrenska universitetssjukhuset med hjärnblödning. En kort tid senare avled han.

Händelsen väckte stort intresse på många håll, även bland de anställda på sjukhuset. Många gick in i datasystemet och tittade på hans journal. En kontroll visade att 26 personer gjort detta utan giltig orsak.

Inget disciplinstraff
Den utredning som arbetsgivaren gjorde visade att ingen brutit mot sekretessen. Däremot hade de, enligt arbetsgivaren, inte följt de regler som gällde. Något disciplinstraff blev det dock inte, eftersom det var oklart i vilka journaler man fick eller inte fick läsa.

Men dataintrånget polisanmäldes av en privatperson och åklagaren åtalade därefter en sjuksköterska för att ha brutit mot datalagen. Rättegången hölls i november 2000 och domen föll den 4 december. Sjuksköterskan dömdes till 30 dagsböter för dataintrång.

Tingsrätten ser dock förmildrande omständigheter i fallet. Sjuksköterskan hävdade i rättegången att man i utbildningssyfte på sjukhuset brukade gå in i journaler, även om man inte deltog i vården av just de patienterna. Hennes utsago bekräftades av vittnen, bland annat en vårdenhetschef. Tingsrätten säger i domen att det inte finns någon anledning att betvivla att det var så.

Men, säger tingsrätten, sjuksköterskans agerande var ändå inte tillåtet och pekar bland annat på patientjournallagen (om patienters rätt till integritet) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (om att enbart personal som är engagerad i vården av patienten har rätt att ta del av journalen). Läsning av en journal av ren nyfikenhet kan aldrig godtas, säger tingsrätten, och hänvisar till att sjuksköterskan i polisförhör sagt att hon gått in i Leif Blombergs journal även av nyfikenhet.

Tingsrätten har uppenbarligen tagit stor hänsyn till de bristande rutiner som fanns på Sahlgrenska universitetssjukhuset för snart tre år sedan, eftersom sjuksköterskan fick lägsta möjliga straff. Enligt lagen ska antalet dagsböter vara minst 30 och högst 120.

– Ingen sjuksköterska eller läkare ska ägna sig åt att läsa patientjournaler av ren nyfikenhet, oavsett om patienten är en kändis eller inte, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Eva Fernvall tycker det är fel att peka ut en enskild sjuksköterska som skyldig. Detta eftersom det egentligen handlar om brist på tydliga regler för journalläsning och otillräckliga system för att skydda patienternas integritet vid hantering av journaler.

Skydda integriteten
Eva Fernvall säger vidare att det är viktigt med diskussioner och åtgärder ute på sjukhus och vårdmottagningar så att sjuksköterskor och läkare kan känna sig säkra på vilka regler som gäller.

– Det handlar också om att stärka allmänhetens tillit till sjukvården. Alla som söker vård ska kunna känna sig trygga och därför måste det finnas rutiner som skyddar den enskildes integritet, säger hon.

När det här skrivs är det ännu inte klart om sjuksköterskan kommer att överklaga till hovrätten. Om hon inte gör det och domen vinner laga kraft, finns det mycket som tyder på att de övriga personer som olovligen läst Leif Blombergs journal får samma böteskrav.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida