Fem mål att arbeta mot

Det sista beslut kongressen hade att ta var att fastställa inriktningen av förbundets verksamhet under tiden fram till nästa kongress.

3 juni 2005

Det skedde efter en process i flera steg. Efter »bikupediskussioner« och med hjälp av datorer och röstningsdosor lade kongressens delegater först fram mängder av förslag både när det gällde inriktningsmål och förtydligande skrivningar, och röstade sedan fram de förslag som hade störst stöd.

De många förslagen om inriktningen av förbundets verksamhet skickades till en analysgrupp. Gruppen analyserade förslagen och fann att det fanns några röda trådar i förslagen. Utifrån gruppens genomgång lade förbundsstyrelsen fram ett förslag till inriktning i fem punkter (se sist i texten).

Garbriella Thies, Västmanland, efterlyste en grundligare diskussion om det missnöje med förbundet som kommit fram i en tidigare medlemsundersökning. Men kongressen beslutade med 166 röster mot 24 att fastställa förbundsstyrelsens förslag.

I nästa skede skulle kongressen förtydliga dessa fem inriktningar. I grupparbetet lades 999 olika förslag till förtydliganden fram.

Dessutom fanns ett beslut, som tagits tidigare under kongressen, om att förbundet skulle arbeta för att få en skrivning om sänkt
nattarbetstid i de centrala avtalen. Också det togs med i prioriteringsdiskussionen.

När de sammanlagt tusen förslagen ställts mot varandra hade kongressen beslutat om inriktningsmål med förtydliganden enligt följande:

1 Vi ska utveckla oss som ett förbund. Vi vill få alla medlemmar att känna sig betydelsefulla, som en del av helheten.

2 Vi ska bidra till verksamhetens/vårdens utveckling
– bryta revir. Vi vill fortsätta arbetet med 3v och förankra/vidareutveckla den bland medlemmar och medborgare.

3 Vi ska utveckla vårdmiljön – utveckling ska löna sig. Vi vill skapa en vårdmiljö där individen har förutsättningar att ta ansvar och utveckla vården samt utvecklas i sin yrkesroll genom ett helt arbetsliv.

4 Vi ska möta individers och gruppers behov i dess sammanhang och stödja mångfald. Vi vill skapa möten där medlemmar i olika situationer och funktioner känner sig viktiga och sedda.

5 Vi ska öppna vården mot världen. Vi vill ha omvärldsperspektiv i alla våra frågor och dialoger.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida