För lite vila med fler nattpass

Nästan hälften av nattsjuksköterskorna i Borås stad sa upp sig när ett nytt arbetstidsschema drevs igenom. Bland annat blev nattpassen fler.

3 november 2006

I början av januari i år kom nattsjuksköterskornas enhetschef under ett arbetsplatsmöte med ett nytt överraskande förslag till schema. Samtidigt som nattpassen skulle kortas från 10 till 8,5 timmar skulle det bli fler pass.

För en heltidsanställd handlade det om en ökning från 20 till 24 pass per sexveckorsperiod, för deltidsanställda från 14 till 16. Dessutom ändrades ett nattpass till ett slags mellanskift mellan 17.30 och 02.00, och de skulle få arbeta varannan i stället för var tredje helg. Vilan mellan passen skulle ibland bara bli en dag.

De motiveringar till schemaändringarna som framfördes till nattsjuksköterskorna var framför allt två: Dels en anpassning till direktivet från eu om arbetstider där genomsnittligt åtta timmars arbete är det tillåtna på natten, dels för att passa in i en ny kvälls- och nattorganisation.

– Vi blev chockade och protesterade eftersom vi inte anser att det är hälsosamt att arbeta så många pass, berättar Git Bodin-Arcabic, Maria Bertilsson och Jacqueline Uddgren.

De tycker att de genom ett sådant schema aldrig hinner få tillräcklig vila och återhämtning mellan passen.

Dessutom var de nöjda med sitt gamla schema. Inte minst för att de hösten 2005 lyckades förhandla till sig två timmar kortare arbetstid, bland annat genom att avstå en del av sin lönehöjning.

Borås stad har haft svårt att rekrytera kvällssjuksköterskor eftersom det har krävts så många kvällar för att komma upp i en heltid. Genom att minska antalet pass, och i stället förlänga dem, menade arbetsgivaren att det skulle bli lättare att rekrytera. Men då måste nattsjuksköterskorna börja senare. Deras pass kortades och för att få arbeta samma antal timmar som tidigare måste de ta fler pass.

Trots protester både från sjuksköterskorna och Vårdförbundet beslutades det nya schemat. Sex av de tretton nattsjuksköterskorna sa upp sig, huvudsakligen i protest mot det nya schemat som började gälla i juni. Luckorna har hittills fått fyllas med hjälp av bland annat bemanningsföretag.

– Inte så konstigt. För att klara rekryteringen krävs attraktiva tjänster, och med det här schemat är tjänsterna inte lockande, säger Git Bodin-Arcabic.

Turerna är många. Bland annat anmälde Vårdförbundets skyddsombud Borås stad till Arbetsmiljöverket.

I sitt beslut den 29 september säger Arbetsmiljöverket att frågor som arbetsgivaren och den fackliga organisationen förhandlar om, till exempel arbetstiden, inte är någon fråga för Arbetsmiljöverket.

Däremot föreläggs Borås stad vid vite på 25 000 kronor att senast den 30 november redovisa riskbedömningar vid ensamarbete på kvälls- och nattpass och rutiner för när det finns risk för våld eller hot.

Nu finns det dock förhoppningar om en ändring. De gamla verksamhets- och enhetscheferna har fått lämna sina tjänster och nattsjuksköterskorna säger att de nu för första gången på flera år känner att de har chefer – verksamhetschefen Annica Olausson och enhetschefen Eva Hjort – som lyssnar på dem. Det har bland annat lett till en arbetsmiljöundersökning som gav ett för arbetsgivaren mycket negativt resultat.

– Men bara att den gjordes, för första gången på åratal, är positivt, säger Git Bodin-Arcabic.

Dessutom har Annica Olausson, den nya verksamhetschefen, tillsatt en schemagrupp, efter att först ha låtit alla komma med sina personliga önskemål om hur de vill arbeta. Två kvälls- och två nattsjuksköterskor ska själva arbeta fram ett schema för både kvälls- och nattarbetet, ett förslag som ska vara klart före nyår.

Annica Olausson är förvisso nöjd med det schema som drevs igenom i juni, men säger att hon är medveten om att det är svårt att arbeta så många pass för den som arbetar heltid. Hon kan därför tänka sig att ändra det om sjuksköterskorna hittar en annan lösning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida