För tidigt för p-piller?

Mamman ansåg att barnmorskan åsidosatt hennes rätt som vårdnadshavare.

En mamma anmälde barnmorskan på en ungdomsmottagning och verksamhetschefen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Hon hävdade att barnmorskan skrivit ut p-piller till hennes 14-åriga dotter. 

Mamman ansåg att hennes rätt att som vårdnadshavare bevaka och skydda sitt minderåriga barns intresse åsidosatts. Flickan var utsatt för grupptryck och barnmorskan har inte kunnat bedöma hennes mognad.

Hon hävdade också att barnmorskan inte tog reda på eventuella riskfaktorer; flickan har högt blodtryck och en nära släkting har dött i hjärtinfarkt.

Barnmorskan skrev i sitt yttrande till nämnden att hon skrev ut pillren dagen efter det att flickan fyllt 15 år. Hon tog en noggrann anamnes och uppmanade flickan att informera sina föräldrar.

Verksamhetschefen skrev att sekretesslagen och föräldrabalken, som innebär föräldrasamtycke för barn under 18 år, här står mot varandra.

Efter ett liknande fall nyligen är det aktuella landstingets policy att man har rätt att skriva ut p-piller till 14-åriga flickor efter en ordentlig mognadsbedömning, information om riskerna och dokumentation.

Ansvarsnämnden konstaterar att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, och därför också har rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter om barnet.

Bestämmanderätten flyttas dock gradvis över på barnet när det blir äldre och med den rätten till sekretess. Barn i tonåren bör få ha en viss integritet gentemot sina föräldrar, särskilt om det kan innebära problem för dem om uppgifter röjs för föräldrarna, skriver nämnden i sin bedömning.

Sekretess är en förutsättning för att ungdomar ska kunna vända sig med förtroende till ungdomsmottagningarna. Genom att vända sig till en sådan visade flickan att hon tog ansvar för sin sexualitet och ingenting tyder på att barnmorskan handlade fel, anser nämnden och lämnar anmälan utan åtgärd.
Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 2542/02:a3).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida