Föräldrar till småbarn behöver extra stöd

Risken för fel diagnos är stor när ett barn under två år insjuknar i diabetes. De misstänks lida av magsjuka när de kräks eller är uttorkade. Med ett urinprov på alla svårt sjuka barn skulle fler få diagnosen snabbare.

3 mars 2003

Slutsatsen är en av flera som diabetessjuksköterskorna Christina Pilström och Gunnel Wiklund gjort efter sin genomgång av forskning kring små barn med typ 1-diabetes. Syftet var att kartlägga vilka problem som finns vid diagnos av små barn och att få fram vilka riktlinjer som förespråkas för vård och stöd.

Högre dödlighet
Få barn under två år insjuknar i diabetes. Hur många är okänt, men man räknar med att cirka 20 barn per år eller fem procent av dem som får diabetes insjuknar före två års ålder i Sverige.

De flesta studier som gjorts på småbarn med diabetes kommer från USA och beskriver hur svårt det är att diagnostisera, vårda och behandla barn under två års ålder. I flera av studierna betonas vårdteamets roll för att ge föräldrarna konkret medicinsk undervisning om sjukdomen, men också att stötta dem psykologiskt.

När ett spädbarn får diagnosen diabetes försätter det föräldrarna i ett chocktillstånd. Just när deras barn ska bygga upp sin tillit till omvärlden tvingas föräldrarna dagligen sticka sitt barn, kontrollera blodsockernivån och tvinga i det mat även om det inte vill äta. Om inte blodsockernivån ligger på en jämn nivå riskerar barnet följdsjukdomar som blindhet, njurskador och neurologiska handikapp.

För många underlättar det att få en fadderfamilj med egna barn som har diabetes.

? Vi som personal kan ge fakta och vara ett stort stöd, men en fadderfamilj lyckas bättre med att förmedla hopp om ett vanligt liv, säger Gunnel Wiklund.

? I mötet med fadderfamiljen får föräldrarna konkret se hur familjen överlevt den första tidens traumatiska situation.

Många slutsatser
Andra slutsatser från analyserna av forskningen är att:
urinprov bör tas på alla svårt sjuka små barn som kommer till akuten eller barnavårdscentralen l småbarn bör behandlas som en subgrupp med rutiner för extra stöd
stödgrupper med andra föräldrar ger styrka i krisen
resurser behövs för att stärka samarbetet och relationen mellan föräldrarna och till barnet l kontakt bör erbjudas med barnpsykteam l daglig telefonkontakt bör erbjudas när familjen skrivs ut från sjukhuset l diabetesteamet ska vara lätt tillgängligt.

Källa:
Pilström C, Wiklund G. Diabetes hos barn under de första två levnadsåren. Centrum för omvårdnadsvetenskap, Uppsala universitet, 1997.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida