Förändrat synsätt

Antonovsky inte Maslow - för en salutogen omsorg och vård174 sidorFortbildningsförlaget 2005 www.fortbild.se isbn 91-7091-165-7

4 november 2005

Det är Salus, hälsans och välfärdens gudinna, som bör sväva över hur vård och omsorg av äldre ska fungera. Författarna menar att det bör vara det salutogena synsättet enligt Aaron Antonovsky som ska gälla. Det ställs här i motsats till dagens äldrevård som bygger på Maslows teori om primära behov, vilken författarna beskriver som en nedåtgående trappa mot social och psykologisk död. Det måste finnas en meningsfullhet i vården av multisjuka äldre med progressiva tillstånd. En helhetssyn krävs för att patienten ska få bästa möjliga lindring av sina läkemedel. Hänsyn måste tas till den åldrade kroppens möjlighet att tillgodogöra sig läkemedlen för att uppnå bästa effekt och undvika interaktioner.

Boken innehåller fallberättelser där författarna vill få läsaren att se vård av äldre i nytt ljus. Den är användbar både inom utbildningar och inom äldreomsorg och äldresjukvård, men borde även vara av allmänt intresse, vi blir ju alla äldre. Författarna sticker här ut hakan och menar att det är geriatriken, den palliativa vården och den kommunala äldreomsorgen som måste ges prioritet framför akutsjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida