Försök att nå enighet kring omvårdnadsämnet

8 januari 2001

Omvårdnad som akademiskt ämne har funnits sedan 1977, ett 15-tal professurer har inrättats och 300 sjuksköterskor har disputerat i omvårdnad. Men det råder fortfarande olika meningar och praxis kring omvårdnadsämnet.

För att diskutera gemensamma uppfattningar och olikheter i synen på omvårdnad som akademiskt ämne arrangerade Svensk sjuksköterskeförenings (SSF) vetenskapliga råd i mitten av december en konferens som lockade över 200 sjuksköterskor, lärare, forskare, studenter och  myndighetsföreträdare.

Med hjälp av en expertgrupp med disciplinens främsta företrädare och en panel på 18 omvårdnadsforskare och kliniker belystes olika aspekter av omvårdnad som akademiskt ämne.

Vilka huvudområdena i omvårdnadsämnet är och vilka distinktioner som finns mellan omvårdnad och vård, omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap diskuterades, liksom avgränsningen gentemot andra akademiska ämnen och hur teorier från andra discipliner ska användas för att omvårdnadsämnet ska utvecklas optimalt.

Behövs det särskilda omvårdnadsteorier, vilken forskning är nödvändig för ämnets fortsatta utveckling och kan man studera omvårdnad som ett allmänt akademiskt ämne? 

Dessutom diskuterades vad som krävs för att den kliniska utbildningen i omvårdnad ska anses akademisk och hur man skiljer de olika nivåerna inom ämnet åt.  

Resultatet presenteras i mitten av januari på SSF:s hemsida: www.swenurse.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida