”Ge hjälp att dö ökar förtroendet”

”Ge hjälp att dö ökar förtroendet”
Hoppas på lagändring. Flera studiebesök i Neder­länderna har övertygat PC Jersild om att deras syn på eutanasi är mer human än det svenska förbudet. Foto: Sara Mac Key

Om läkare träder fram och berättar att de hjälpt en svårt sjuk patient att dö skulle det öppna för en legalisering, tror PC Jersild.

2 januari 2013

För mig är möjligheten att slippa hoppa framför tåget i en hopplös sjukdomssituation ett starkt argument för att legalisera dödshjälp.?Det säger författaren och läkaren PC Jersild, som länge engagerat sig i frågan. Han vill ha rätten att själv få bestämma över sin död, och menar att dödshjälp i vissa fall kan bli ett humanare alternativ till självmord. Bland exempelvis ALS-sjuka ökar självmordsrisken kraftigt, och det är heller inte ovanligt bland svårt cancersjuka, enligt PC Jersild.?

Är det inte bättre att lägga mer resurser på hospice och en god palliativ vård??

— Jag är en stark anhängare av hospice och ser över huvud taget inget motsatsförhållande mellan det och dödshjälp, tvärtom. I Oregon, USA, där läkarassisterat självmord är tillåtet, erbjuder till exempel vissa hospice hjälp att dö till patienter som inte uthärdar sin situation. Det finns heller inget ekonomiskt konkurrensförhållande gentemot hospicevården, dödshjälp är i princip gratis. ?

Han påpekar att morfin inte är alltings lösning vid svåra dödskamper, och att det inte alltid är smärtorna som är det värsta. Det kan vara illamående, svåra hallucinationer eller stark ångest.

Oroar du dig för hur din egen död kommer att bli??

— Ja, det gör jag. Men man får ta dagen som den kommer. Och som läkare har jag andra möjligheter att hjälpa mig själv.??

Även i senaste romanen Ypsilon tar PC Jersild upp dödshjälpsfrågan. För även om han inte tror att det kommer att införas i Sverige under hans livstid vill han ha upp frågan på den politiska dagordningen och få den ordentligt utredd. Flera av huvudpersonerna i hans tidigare böcker återkommer i Ypsilon; Reine i Barnens ö, Evy Beck i Djurdoktorn och Bernt Svensson, sonen till Primus i Babels hus. De har hunnit avlida och berättar om hur de upplevde döds­ögonblicket. Jersilds svarta humor är sig imponerande lik, det kräver en särskild talang för att få läsaren att skratta högt åt en särdeles plågsam dödskamp.?

— Jag har roligt själv när jag skriver, ler han. Jag ser berättelsen i bilder, ungefär som på film, och det kan vara väldigt underhållande. Det skulle inte gå att skriva om så svåra ämnen i en sentimental eller dyster ton, det skulle bli outhärdligt för mig och läsarna.?

Du är själv läkare, skulle du, som i romanen, kunna tänka dig att ge dödshjälp??

— Det går inte att säga innan man befinner i den situationen. Men jag tror att det skulle vara lättare att hjälpa en närstående, som man ser lider svårt. En samvetsklausul är viktig, de läkare som inte vill ge dödshjälp slipper. I Nederländerna rör det sig om cirka 10 procent av kåren.

PC Jersild har inte alltid varit för eutanasi, utan ansåg tvärtom länge att det inte var något som läkare skulle ägna sig åt. Men ett besök i Nederländerna 1989, för Statens medicinsk-etiska råds räkning, ändrade hans uppfattning. Där intervjuade han läkare, jurister, präster och representanter för handikapporganisationer. Bland annat bad han de läkare som gett dödshjälp att berätta om sin första erfarenhet av det. Sedan gick han hem till hotellet och tänkte, och kom fram till att det holländska synsättet är mer humant än det svenska.?

För honom är självbestämmandet det avgörande. En svårt sjuk människa, som inte längre upplever sig ha någon livskvalitet, ska ha möjlighet att själv bestämma om hon vill avsluta sitt liv.?

Det betyder inte att han är tvärsäker på att dödshjälp är rätt. ?

— De religiösa argumenten är ointressanta för mig som inte är troende. Men det finns andra motargument som har större tyngd, säger han.??

Ett av dem är att förtroendet för läkarna, och annan vårdpersonal, skulle minska. Men enligt PC Jersild visar undersökningar gjorda i Nederländerna och Oregon att det inte har blivit så, tvärtom känner de flesta större förtroende för vården när denna ”reserv­utgång” finns.?

En annan farhåga är ”det sluttande planet”, att en legalisering med tiden skulle leda till ett missbruk av eutanasi, att det ges för lättvindigt. ?

— Ser man till Nederländerna sjunker antalet eutanasifall, vilket talar emot sluttande planet-teorin. Men det är viktigt att pappersexercisen sköts som den ska, om systemet ska fungera.?

I Nederländerna ska en ”coroner” i efterhand rättsligt granska att eutanasin utförts på rätt sätt. Detta görs inte alltid, något som har framkommit i anonyma undersökningar bland läkare. Kritikerna ser det som ett bevis på att folk får dödshjälp på osäkra grunder. ?

Tror du vi får en ändrad lagstiftning i Sverige inom överskådlig tid??

— Inte under min livstid, frågan är för känslig och ingen regering har vågat ta i frågan trots att studier visar att 70 procent av svenskarna och 30 procent av läkarna är för en legalisering. Det som kan sätta fart på debatten är om vi får ett par uppmärksammade fall där läkare träder fram och berättar att de hjälpt en svårt sjuk patient att dö.

Om PC Jersild:

  • Författare (tidigare läkare) som gett ut ett 30-tal romaner, Barnens ö och Babels hus hör till de mest kända och har båda filmats.
  • Engagerad i medicinsk-etiska frågor och fick 2010 Karolinska institutes etikpris.
  • Ledamot i Kungliga vetenskapsakademien.

Tillåtet i vissa länder

  • Eutanasi betyder ursprungligen god död (från grekiskans eu: väl och tanatos: död)
  • Dödshjälp i någon form är i dag tillåtet i en rad länder, däribland i två delstater i USA och i fyra europeiska länder.


5 villkor i Nederländerna

2002 röstades lagen om död på begäran och assisterat självmord igenom i Nederländerna. Följande fem villkor ska vara uppfyllda:

  1. Patientens begäran måste vara kapabel, frivillig, uttrycklig och bestående.
  2. Patienten ska ha haft tillgång till fullständig information.
  3. Patienten måste befinna sig i ett tillstånd av hopplöst och outhärdligt lidande
  4. Inga andra godtagbara sätt att lindra lidandet får finnas.
  5. Läkaren måste ha konsulterat minst en oberoende kollega.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida