Hälften av iva-patienterna skadades

Hälften av iva-patienterna skadades

Hälften av patienterna på landets covid-iva har skadats i vården. Det visar en ny rapport från SKR. Lång vårdtid och låga förutsättningar för skadeförebyggande arbete verkar ligga bakom statistiken.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har granskat 1 529 journaler/vårdtillfällen för covid-19-patienter som vårdades på sjukhus under mars – juni 2020, för att öka kunskapen om risker och skador i pandemivården.

Skadefrekvensen visade sig vara nästan dubbelt så hög för covid-19-patienter jämfört med andra patienter. 18,4 procent jämfört med 9,7. Värst drabbade var de covidpatienter som vårdats på iva under perioden. Nästan hälften (49,6 procent) av dem skadades i vården. Covidpatienterna som inte vårdats på iva hade ungefär fyra gånger lägre skadefrekvens, 12,6 procent.

Rapportförfattarna lyfter fram intensivvårdens krävande situation under pandemin som en möjlig orsak till skadesiffrorna. Det har lett till att det inte alltid funnits förutsättningar att hinna med förebyggande åtgärder för att undvika till exempel infektioner. Även omfördelningen och rotationen av lokaler, bemanning och kompetens som krävts under pandemin påverkar förutsättningarna för en säker vård.

Trycksår och vårdrelaterade infektioner vanligast

De vanligaste skadorna bland covidpatienter var trycksår och vårdrelaterade infektioner som centralvenös kateterinfektion (CVK), urinvägsinfektion (UVI), och ventilatorassocierad lunginflammation.

Det kan vara svårt att veta om lunginflammation hos covid-19 patienter beror på just ventilatorbehandlingen eller sjukdomen, skriver rapportförfattarna. Detta eftersom många patienter får lungproblem i samband med covid-19. Det höga antalet CVK-infektioner kan bero på den långa vårdtiden som många covid-patienter har, eftersom risken för CVK-infektion ökar med tiden.

Covidsjuka män mer utsatta för vårdskador

En högre andel av de covidsjuka männen än kvinnorna skadades i iva-vården. 51,4 procent av männen, 44,8 procent av kvinnorna.

Det var också en högre andel män än kvinnor som vårdades på iva. 72 procent av iva-patienterna var män, 28 procent kvinnor.

Bland dem som inte vårdades på intensivvårdsavdelning skadades ungefär lika stor andel män som kvinnor, ungefär 13 procent av båda könen. På de övriga covidvårdavdelningarna var könsfördelingen även jämnare än på iva, 44 procent var kvinnor och 56 procent män.

Källa: SKR:s rapport Skador vid vård av covid-19 patienter

Vårdtiden påverkade även risken för skador generellt hos covidpatienter. Ju längre vårdtid, desto troligare var det att patienten skadades på något sätt. 65 procent av de intensivvårdade covidpatienterna som vårdades i minst 16 dygn skadades. Jämfört med 19 procent av dem som vårdades i max tio dygn.  

En fjärdedel av iva-patienterna dog

En fjärdedel av covid-patienterna som intensivvårdades avled, medan 13,5 procent av dem på vårdavdelningarna dog. Totalt sett avled 15,2 procent av alla covidpatienterna under perioden mars-juni. Men andelen avlidna minskade allteftersom tiden gick. Framförallt bland de intensivvårdade patienterna. I april avled var femte patient och i juni avled var tionde patient. Även en studie från Linköpings universitet, som Vårdfokus har skrivit om, visar på låg dödlighet på intensivvårdsavdelningarna i Sverige. Vårdskadorna förblev dock ungefär lika många under perioden.

Rapportförfattarna skriver att en möjlig förklaring till de sjunkande dödstalen är en ökad förståelse för sjukdomsförloppet, vilket har lett till förändrad behandling. På iva har man till exempel gett patienterna behandling i bukläge i samband med respiratorvård för att optimera syresättningen.

Läs hela rapporten här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida