Hälsa är en rättighet

På 20 år ska hälsoskillnaderna i Europa och skillnaderna i medellivslängd minska med minst en tredjedel. Hälsoklyftorna inom respektive land ska minska med minst en fjärdel.

7 februari 2000

Inför 2000-talets hälsoutmaningar har medlemsländerna i who:s Europaregion antagit en ny hälsopolitisk strategi, Hälsa 21. Den gäller för 51 länder från Gibraltar, till Sibiriens östsida och Grönland med  870 miljoner invånare.

I Europa gränsar rika länder till fattiga. I regionens östra del lever en tredjedel av befolkningen i yttersta fattigdom, med en barnadödlighet på 43 per 1 000 födda, mot 3 per 1 000 födda i väst. Flera länder kämpar med följderna av sociala, politiska och ekonomiska förändringar.

Utgångspunkten i Hälsa 21 är hälsa som en mänsklig rättighet. Jämlikhet i hälsa och solidaritet ska råda mellan och inom alla länder och invånare i regionen.

Dokumentet omfattar 21 hälsomål. Vilka mål som är viktigast skiftar med förhållandena i de olika medlemsländerna. Kampen mot smittsamma sjukdomar kan vara viktigast i ett land, medan arbetsrelaterade hälsoproblem just nu är de mest akuta i Sverige.

Före 2020 ska polio, mässling och stelkramp hos nyfödda vara utrotade i Europaregionen och medfödd röda hund, difteri, gulsot, påssjuka, kikhosta och invasiva sjukdomar orsakade av Haemophilus influenzae ska bekämpas med vaccinering.

För personer i åldrarna under 65 år ska dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar minska med minst 40 procent, död i lungcancer med 25 och övrig cancer med 15 procent. Dödlighet och handikapp orsakade av våld och olycksfall ska minska med åtminstone hälften. En halv miljon människor dör varje år av våld och olycksfall, bland unga den främsta dödsorsaken.
Fem år tidigare, år 2015, ska alla människor ha tillägnat sig en hälsosammare livsstil i fråga om kost, motion och sexualitet. Minst hälften av småbarnen och 95 procent av skolbarnen ska gå i hälsofrämjande skolor respektive förskolor.

Av alla stora eller medelstora företag ska minst tio procent ha åtagit sig att tilllämpa principer för en hälsofrämjande arbetsplats.

Policyn beskrivs i detalj i Health 21: the health for all policy framework for the who European Region. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida