Handledning

8 september 1997

Författare Bengt-Olof Petersson, Lisa Vahlne
Titel Handledning – ett vårdpedagogiskt verktyg
107 sidor
Förlag Studentlitteratur 1997.                      
Cirkapris 168 kronor
ISBN 91-44-00078-2

Detta är en bok om handledning som främst riktar sig till studerande på sjuksköterskeutbildningen. Första delen beskriver hur handledaren med utgångspunkt från pedagogik och vårdvetenskap formulerar en värdegrund för hur handledningen ska ske.

Bokens andra del handlar om hur handledningen kan fungera i praktiken beroende på vilket vårdpedagogiskt perspektiv man väljer. Syftet med handledningen är att de studerande ska växa i sin yrkesmässiga identitet så att omvårdnaden om patienterna blir av hög kvalitet.

Författarna utgår dels från Paulo Freires pedagogik, dels från psykologen Carl Rogers teorier. Det centrala för Freire är att kunskap är en reflekterande handling som bygger på både tanke och känsla. Kunskap får individen genom den process där hon samspelar och för en dialog med andra. Carl Rogers är mer fokuserad på individen och menar att hon har resurser att hjälpa sig själv om bara förutsättningarna ges.
Författarna diskuterar också vilken kompetens handledaren bör ha och strukturen för själva handledningen. Exempel ges med olika patientsituationer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida