Här är förslaget till ny förbundsstyrelse

Ny ordförande, två nya vice ordförande och fyra nya ledamöter. Så blir det om kongressen i maj säger ja till valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse.

På kongressen i maj kommer Vårdförbundet för fjärde gången sedan bildandet 1976 att byta ordförande. Eva Fernvall har avböjt omval efter drygt tio år på posten. Valberedningen föreslår nu att hon efterträds av en de nuvarande vice ordförandena: Anna-Karin Eklund, Söderhamn.

Eftersom den andra vice ordföranden, Margareta Albinsson, har sagt att hon inte vill bli omvald betyder det att två nya vice ordförande ska väljas. Valberedningen föreslår här Ingrid Frisk, Stockholm, och Lisbeth Löpare Johansson, Luleå, i dag ledamöter i förbundsstyrelsen.

Fyra helt nya namn finns bland valberedningens förslag till ledamöter: Margot Bergman, Södermanland, Conny Carlsson, Västernorrland, Janet Parmvi, Skåne, och Ann-Sofie Togner, Kalmar. Dessutom föreslås fyra av de nuvarande ledamöterna få förnyat förtroende av valberedningen: Ejja Häman Aktell, Västerbotten, Kristina Nyström, Östergötland, Marina Olsson, Västra Götaland, och Eva Strandh, Värmland.

Förbundsstyrelsen har genomgått en mycket stark förnyelse under senare år. Bara två har suttit i mer än en kongressperiod: Lisbeth Löpare Johansson sedan 1997 och Anna-Karin Eklund sedan 1999.

Övriga nomineringar (enligt Vårdförbundets hemsida 30/3): Som vice ordförande Kristina Nyström och Marina Olsson och som ledamöter Joakim Edvinsson, Jönköping, Ingrid Frisk, Anneli Gåverud, Östergötland, Ulf Larsson, Stockholm, Lisbeth Löpare Johansson, Gabriella Thies, Västmanland, och Anna Vellet, Örebro. På www.vardforbundet.se finns presentationer av dessa.

Läs vad kandidaterna har för hjärtefråga
1. Vad är det viktigaste som hänt inom Vårdförbundet sedan förra kongressen?
2. Vilken fråga är viktigast att driva den kommande perioden?
3. Vilken är din hjärtefråga?

Anna-Karin Eklund
Söderhamn. 44 år. Sjuksköterska 1982. Vice ordförande i Vårdförbundet sedan 2002 och tidigare ledamot i förbundsstyrelsen 1999-2002 och ordförande i den lokala avdelningen i Gävleborg.

1.Processen med lönepolitiken; hur vi har kommit allt närmare att lönen avgörs i ett lönesamtal mellan anställd och chef. Det har inneburit ytterligare ett steg till uppvärdering av medlemmarnas jobb och en förutsättning för en bra löneutveckling.

2. Att Vårdförbundets förtroendevalda blir ännu bättre på att skapa dels bra förutsättningar för lönesamtal och dels möjligheter så att medlemmarna kan ge patienten ett bra möte med vården.

3.Vårdpolitiken. Vikten av att Vårdförbundet är med och utvecklar vården. Dels att resurser används på bästa sätt så att medlemmarna kan få en bra löneutveckling och bra anställningsvillkor. Dels så att medlemmarna får förutsättningar att kunna vara aktiva i utvecklingen av den egna verksamheten.

Ingrid Frisk
Stockholm. 50 år. Sjuksköterska 1979 och barnmorska 1986. Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2002 och ordförande i den lokala avdelningen
i Stockholm.

1.Den vårdpolitiska idén; att vi har tagit fram en idé om hur vården ska se ut i framtiden och att den inte är färdig utan att den kan utvecklas.

2.Att fortsätta diskussionen om den vårdpolitiska idén. Den behöver konkretiseras mer. Bland annat handlar det om att vården ska vara behovsstyrd samt vilka prioriteringar som bör göras. Det gäller inte minst äldrevården som är ett viktigt område och där vi
i dag ser stora försämringar.

3. Förutsättningarna och möjligheterna för medlemmarna att kunna agera professionellt och med yrkesstolthet och att få en bra lön för det.

Lisbeth Löpare Johansson
Luleå. 42 år. Sjuksköterska 1986. Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 1997 och till i vår ordförande i den lokala avdelningen i Norrbotten.

1.Den vårdpolitiska idén. Vårdförbundet har varit en tydlig aktör i debatten om hur vården ska se ut i framtiden. Våra yrkesgrupper har en kunskap som är nödvändig för utvecklingen. Den vårdpolitiska idéns styrka är att den har den enskilde vårdtagaren som utgångspunkt och att den samtidigt leder till en god miljö för medlemmarna.

2.Att Vårdförbundet fortsätter arbetet med utvecklingen av vården. Jag vill att vi utmanar, inte minst oss själva, för att hitta nya perspektiv. Vid förändringen av vården ingår självklart även att förbättra medlemmarnas arbetsvillkor. Viktigt är också att öka värdet av medlemskapet. Jag vill att varje medlem ska bli bemött på ett för henne unikt sätt.

3.Yrkesfrågorna. Med yrkena och dess kunskapsområden som utgångspunkt vill jag driva villkorsfrågorna och utvecklingen av vården. Vårdförbundet ska vara en motor i yrkesgruppernas ständigt pågående professionella utveckling.

Janet Parmvi
Malmö. 50 år. Oftalmologassistent 1976 och sjuksköterska inom ögonsjukvård. Ordförande i den lokala avdelningen i Skåne.

1.Vi har på ett nytt sätt kunnat se och formulera helheten i begreppet vårdmiljö. Begreppet innefattar allt som påverkar medlemmarna och deras möjligheter att utöva sin profession så som förväntas. Uppfylls kraven är det till nytta för medlemmen, den enskilde patienten och hela samhället.
 
2. Att vidhålla och utveckla våra strategier för yrke och villkor. Att aktivt arbeta med vår närvårdsidé för att skapa nya miljöer där vi kan utvecklas som professioner. Att utveckla samverkan på arbetsplatsen så att alla medlemmar upplever att de har ett större inflytande.

3. Vårdförbundets mål och vision om framtiden ska leva varje dag så att den enskilde medlemmen är klar över sin roll och sina arbetsvillkor och därmed kan känna sig trygg både i sin yrkesutövning och inom organisationen.

Ann-Sofie Togner
Ljungbyholm. 44 år. Sjuksköterska 1983 och vidareutbildning inom medicin och kirurgi. Ordförande i den lokala avdelningen i Kalmar.

1.För det första: genom den inriktning som kongressen slog fast 2002 har vi stärkt medlemsinflytandet och därmed ökat medlemsnyttan i förbundet. Det har vi gjort genom ökad tillgänglighet, större öppenhet och större lyhördhet. För det andra: genom den vårdpolitiska idén har vi påverkat hälso- och sjukvårdens utveckling i landet.

2.Vi måste arbeta för en fortsatt positiv löneutveckling trots att vi inte längre har marknadskrafterna med oss. Det gör vi bland annat genom att se lönen tillsammans med den professionella yrkesutvecklingen.

3.Att med hjälp av det nya löneavtal vi fick i december verka för en positiv löneutveckling och att individen själv ska ha möjlighet att påverka både lönen och kompetensutvecklingen. Dessutom att Vårdförbundet som organisation ska ha kvar sin starka trovärdighet och stärka den ännu mer både i och utanför Sverige.

Eija Häman Aktell
Skellefteå. 40 år. Sjuksköterska 1987 och specialistutbildning inom barnsjukvård. Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2002 och ledamot i avdelningsstyrelsen i Västerbotten.

1.Att medlemmarna har blivit mer intresserade av vad som händer inom Vårdförbundet och deltar i olika aktiviteter. Vi har lyckats sätta medlemmarna och deras betydelsefulla roll mer i fokus. Det är viktigt eftersom det finns en oerhörd kraft hos dem och det gäller för oss förtroendevalda att locka fram den.

2.Dels att både nationellt och internationellt fortsätta diskussionen om den framtida vårdorganisationen. Dels att öka möjligheterna för våra kreativa och kompetenta medlemmar att delta i en verksamhetsutveckling som ger både en bättre arbetsmiljö och en bättre patientvård.

3.Att det byggs nätverk mellan olika aktörer inom vården och att Vårdförbundet finns med både som part och idégivare.

Eva Strandh
Kristinehamn. 50 år. Sjuksköterska 1982 och vidareutbildning till distriktssköterska. Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2002 och ordförande i den lokala avdelningen i Värmland.

1.Att vi har lyckats få ett nytt löneavtal som ger oss en möjlighet att tydligt visa vad medlemmen bidrar med i utvecklingen på sin arbetsplats och hur det ska kopplas till lönen. Och att vi med vår vårdpolitiska idé har fått möjlighet att påverka närvården i landsting och kommuner.

2.Dels att medlemmarna ska fortsätta att få en bra löneutveckling trots alla ekonomiska svårigheter. Dels att alla medlemmar får anställningsavtal som är tydliga och klara och att var och en själv är med och tar ansvar för att innehållet i dem blir bra.

3.Vårdförbundets medlemmar har en hög kompetens, men alltför ofta väljer vi att inte visa det utan underordnar oss andra. Jag vill arbeta för att vi tillsammans tar för oss mer och att vi visar att vi kan ta ansvar för våra egna yrkesområden.

Marina Olsson
Hälsö, Öckerö kommun. 44 år.
Sjuksköterska 1986. Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2002 och ordförande i den lokala avdelningen i Västra Götaland.

1.Jag har svårt att peka ut en enskild fråga eftersom de olika frågorna hör ihop med varandra. Kopplingen mellan löneavtalet och verksamhetsutvecklingen och förutsättningarna att verka ett helt yrkesliv är viktig. Här kommer också den vårdpolitiska idén in, om hur vården ska organiseras utifrån patienten. Det var också bra att vi kom till skott med en satsning på medlemmar som är chefer och ledare.

2. Vi måste fortsätta driva att medlemmarna ska ha förutsättningar att arbeta ett helt yrkesliv. Det är också viktigt att i det dagliga arbetet bättre använda den forskning och det utvecklingsarbete som görs inom våra kunskapsområden.

3.Har ingen hjärtefråga, men att vi är både ett yrkes- och ett fackförbund ger oss en styrka i att driva medlemmarnas utveckling i både yrkesrollen och arbetslivet.

Margot Bergman
Rejmyre. 57 år. Sjuksköterska 1971
och barnmorska 1984. Ordförande i den lokala avdelningen i Södermanland.

1.Genom den vårdpolitiska idén visar förbundet att det är engagerat, tänker framåt och inte är låst i gamla former eller maktstrukturer. Det viktiga och den stora framgångsfaktorn med vårdpolitiska idén är att vi formar vårdens organisation efter patientens behov i stället för som i dag, efter de olika professionernas. Detsamma gäller löneavtalet, där vi fortsatt på vägen mot att stärka lokala förhandlingar och individuella lönesamtal.

2.Det är viktigt att fortsätta arbetet med den vårdpolitiska idén. Dels att göra den mer känd hos politiker och tjänstemän. Dels ? och det är den stora utmaningen ? genom att jobba med den tillsammans med medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatser, vilket är en förutsättning för att den ska bli mer än en idé.

3.Lönefrågan och jämställdheten.

Conny Carlsson
Sundsvall. 53 år. Sjuksköterska 1976 och vidareutbildning till distriktssköterska. Ordförande i den lokala
avdelningen i Västernorrland.

1.Utvecklandet av den vårdpolitiska idén. Hur vården är organiserad har en avgörande betydelse för medlemmarnas löne – och anställningsvillkor både i dag och i framtiden.

2.Att fortsätta arbetet med att utveckla en vårdorganisation som skapar möjlighet till en yrkes- och löneutveckling, samt goda arbetsvillkor för medlemmarna för att kunna verka under ett helt yrkesliv.

3. Förutom ovanstående, jämställdhets/genusfrågan.

Kristina Nyström
Norrköping. 47 år. Röntgenassistent 1982 och röntgensjuksköterska 1986. Ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i den lokala avdelningen i Östergötland.

1.Den vårdpolitiska idén. Att vi har slutat tänka i sjukvårdsorganisation och i stället utgår från patienten. Våra yrkesgrupper får därmed en större chans till utveckling.

2.Att gå från tanke till handling när det gäller den vårdpolitiska idén. Den stora utmaningen är hur vi uppnår målet med närvård och hur vi ska göra för att utgå från patienten och inte fastna i organisationen.

3.Löneutvecklingen. Hur vi får medlemmarna att se kopplingen mellan deras bidrag till verksamheten, kompetensutveckling, arbetsplatsens utveckling och lönen.

Arbetstiden blir en stor kongressfråga
Under 2004 och i år har arbetstiden varit den kanske mest debatterade frågan. På en rad håll i landet har arbetsgivaren sagt upp arbetstidsmodeller, i första hand för att spara pengar. För förbundets medlemmar har det oftast inneburit sänkta ersättningar.

På kongressen den 10-12 maj i Stockholm blir arbetstiden en huvudfråga. Utgångspunkten är förbundets policy som finns uttryckt i skriften Dygnets alla timmar. Är inriktningen fortfarande giltig?

Nyligen kom Vårdförbundet med en ny debattskrift, 3V, En modell för den nya närvården. I den har patienten huvudrollen, inte organisationen, och det handlar mycket om hur vården möter människor. Den frågan blir en annan huvudpunkt på kongressen.

Ombuden ska också fundera över hur mötet med medlemmar kan utvecklas i förbundet.

Dessutom kommer kongressen att besluta om vilka områden som ska prioriteras de närmaste tre åren.

Bland gästerna finns statsminister Göran Persson och tco:s ordförande Sture Nordh.

Veta mer?
Dygnets alla timmar, beställningsnummer
60 10 22 och 3V, nummer 60 10 31 från Vårdförbundet material, telefon 08-14 78 00.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida