Covid-19

Här mullrar hot om omplacering för ovaccinerad personal

Här mullrar hot om omplacering för ovaccinerad personal

Vaccinationskrav, regelbundna covid-tester och hot om omplacering. Nu införs en mängd åtgärder för att minska risken att vårdpersonal smittar patienter och omsorgstagare. ”Det är ingen rättighet att få jobba med gamla och sjuka”, säger sjuksköterskan Jörgen Lövgren som är tillförordnad omsorgschef i Hylte kommun.

Den 28 oktober väntas politikerna i Hylte kommun, som ligger på gränsen mellan Halland och Småland, fatta beslut om att alla som jobbar på äldreboenden och inom hemtjänsten ska kunna visa upp ett vaccinationsintyg mot covid-19 för att få arbeta omsorgsnära med patienter och brukare.

– Det gäller samtliga yrkesgrupper: undersköterskor, vårdbiträden och legitimerad personal. Men ännu är inte definitionen av ”omsorgsnära” formulerad, säger Jörgen Lövgren, tillförordnad omsorgschef och utbildad sjuksköterska till Vårdfokus.

Fast anställd personal som inte uppfyller vaccinationsvillkoret kan tilldelas arbetsuppgifter som att handla, fylla på förråd, städa och tvätta istället för att träffa de äldre. Timanställda och vikarier som är ovaccinerade får inga förnyade kontrakt.

– Bland de fast anställda är de flesta redan vaccinerade, men av de timanställda kan det röra sig om en tredjedel. Det gäller främst yngre personer. För mig handlar det här om att motivera den gruppen att ta vaccinet. Dessutom är det dags att omsorgstagarna äntligen får se ansiktet på de som kommer hem till dem, säger Jörgen Lövgren.

Protester från facket

Fackförbundet Kommunal, som bland annat organiserar undersköterskor, har protesterat mot vad som anses vara ett förhastat och alltför ”ingripande” krav.

– Personalen har haft en tuff tid under den här pandemiperioden. Idag har de dessutom svårt att ta ut ledigheter på grund av vikariebrist. När ska förutsättningarna för välförtjänt ledighet möjliggöras? Vad gäller omplaceringar är det inte en tillämplig arbetsrättslig åtgärd och heller ingen lösning på problemet, säger Katrin Karlsson, som är facklig företrädare för Kommunal till Hallandsposten.

Frågan om vaccinationskrav för vårdpersonal är komplicerad eftersom olika etiska och rättsliga principer krockar. En offentlig arbetsgivare kan inte tvinga en anställd att vaccinera sig. Ett ”ingrepp” anses ”påtvingat” om det genomförs efter hot om sanktion eller andra former av påtryckningar.

Men patientsäkerheten väger också tungt. Socialstyrelsen uppmanar personer som jobbar inom vård och omsorg att vaccinera sig mot covid-19. Myndigheten poängterar även att arbetsgivare utifrån ett patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv ska ”beakta” om personalen är vaccinerad eller inte för att minska risken att sprida smittan.

Socialminister Lena Hallengren. Foto: Regeringskansliet.

Socialminister Lena Hallengren gjorde ett kraftfullt uttalande på Äldreomsorgsdagarna förra veckan:

– Man kan inte som arbetsgivare veta att en medarbetare är ovaccinerad och samtidigt låta den arbeta hos äldre. Man ska vara trygg med att den som kommer hem till en inte utsätter en för smitta, sade hon enligt tidningen Senioren.

Sverige kommuner och regioner (SKR) skriver på sin hemsida att arbetsgivaren när det anses befogat, inom ramen för sin arbetsledningsrätt, kan besluta om tillfällig placering eller ”stadigvarande förflytta” personal som inte uppfyller krav på vaccination till andra arbetsuppgifter eller annan arbetsplats.

”I vilka delar av verksamheten och i vilka situationer ett beslut om krav på vaccinerad personal kan anses befogat behöver bedömas i varje enskilt fall. Vägledning saknas dock då detta är en ny oprövad situation där det saknas tydlig praxis”, står det på hemsidan, liksom att det i viss verksamhet, med speciellt smittokänsliga patientgrupper, kan krävas att all personal är vaccinerad.

Men en offentlig arbetsgivare kan inte tvinga någon.

– Grundlagen säger att vi mot det allmänna är skyddade mot påtvingade kroppsliga intrång, till exempel i förhållande till regionala och kommunala arbetsgivare. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, enligt vilken man har rätt till kroppslig och personlig integritet, gäller också som svensk lag. Den gäller även privata arbetsgivare. Båda de skydden kan inskränkas, men det måste vara genom lagstiftning och det ska i så fall finnas väldigt starka skäl för det, sade Vårdförbundets chefsjurist Kirsi Piispanen i en tidigare artikel i Vårdfokus.

Två dödsfall i hela kommunen

Det är också känsligt att fråga om en anställd är vaccinerad, eftersom det kränker den personliga integriteten. Några register får heller inte föras. Samtidigt måste vårdgivare följa patientsäkerhetslagen.

Jörgen Lövgren, tillförordnad omsorgschef i Hylte kommun. Foto: Privat.

– Mitt uppdrag är att säkerställa att omsorgstagare får en trygg hälso- och sjukvård. Vi kan inte riskera att föra in smitta i deras lägenheter. Visst, arbetsgivare har inte rätt att tvinga någon att spruta in ett vaccin i kroppen, men det är heller ingen rättighet att jobba med gamla och sjuka. Vill man inte vaccinera sig kanske man ska göra något annat, säger omsorgschefen Jörgen Lövgren i Hylte.

Enligt honom har kommunen varit i framkant med bekämpningen av covid-19 ända sedan rapporter om smittan kom från Kina och Italien förra vintern.

– I början var både personal och omsorgstagare rädda. Det enda vi visste var ju att den här sjukdomen dräper folk. Vi fattade beslut om att vaccinera brett redan 25 december förra året. I februari var vi klara. Hittills har vi bara haft två dödsfall som kan kopplas direkt till smittan i hela kommunen, enligt Socialstyrelsens register. Jag tror att det är unikt.

Hylte är en liten kommun med cirka 11 000 invånare. Enligt Jörgen Lövgren ökar andelen äldre över 85 år kraftigt de närmaste åren, vilket är en utmaning för den kommunala hälso- och sjukvården. För att behålla kvaliteten inom äldrevården ser han ett behov av att personal med intresse och engagemang för omvårdnad får jobba mer patientnära, och därmed behöver avlastas med de arbetsuppgifter som framöver kan komma att delegeras till ovaccinerade.

– Min uppfattning är att vi måste göra den här omställningen oavsett, så det är bara bra att komma igång.

”En handfull” har fått nya arbetsuppgifter

I medierapporteringen har Arjeplog nämnts som en föregångare när det gäller hanteringen av ovaccinerad personal inom vården. Socialminister Lena Hallengren är en av dem som lyft fram kommunen som ett föredöme. Görgen Åberg är legitimerad sjuksköterska och enhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården, med ansvar för bland annat sjuksköterskor, distriktssköterskor och fysioterapeuter. På hans enhet är det ingen som tilldelats nya arbetsuppgifter, men i kommunen som helhet har det rört sig om ”en handfull personer” som arbetar inom äldreomsorgen.

– De flesta i den gruppen har väntat på att få en tid. Just nu är det bara två personer som berörs. Merparten tycker nog att man ska vara vaccinerad när man har med gamla och sjuka att göra, säger han.

Kommunen erbjuder all vårdpersonal att vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid. Den möjligheten kommer även att finnas för säsongsinfluensan.

– Det har gett lyckat resultat och hjälpt folk att planera. Vi bor i en liten kommun med långa avstånd. Det är 8 mil till nästa huvudort och 22 mil till närmsta stad. Då är det inte så lätt att få in personal. Vi måste försöka behålla den vi har, säger Görgen Åberg.

Han tycker inte att beslutet om vaccinationskrav har varit särskilt dramatiskt och har heller inte hört talas om fackliga protester i kommunen.

– Ingen som är fast anställd får ju sparken. Och vid nyanställning ställer vi förstås frågan om de är vaccinerade. Svarar de nej så erbjuder vi dem att göra det.

Beslut om regelbundna tester

Vårdgivare och politiker runt om i landet kommer just nu med olika förslag för att säkerställa att omsorgstagare inte smittas via personal på framförallt äldreboenden. För en och en halv vecka sedan meddelade Stockholms finansregionråd Irene Svenonius att man börjat med omplaceringar, men enligt en granskning som Svenska Dagbladet gjort finns inga kända fall där så har skett. Varken Vårdförbundet, Läkarförbundet eller Kommunal har några medlemmar som berörts, enligt tidningen.

– Inga medlemmar har hört av sig till oss. Och de flesta av våra medlemmar är vaccinerade, säger Emma Jonsson, Vårdförbundets ordförande i Stockholm till Vårdfokus.

Nästa vecka väntas Uppsala kommun fatta beslut i frågan. Skellefteå kommun har redan, efter rekommendation från Region Västerbottens avdelningar för vårdhygien och smittskydd, bestämt att screena anställda på vård- och omsorgsboenden två gånger i veckan med så kallade PCR-test, där provsvaret kommer inom två dygn. Syftet, enligt tidningen Norran, är att upptäcka smitta hos anställda som ännu inte uppvisat symptom på covid-19. Umeå kommun rekommenderas samma rutin. Vaccinsamordnaren i regionen uppmanar till omplacering av ovaccinerad personal, men socialchefen i Skellefteå, Katarzyna Wikström, hänvisar till Sveriges kommuner och regioner (SKR) som enligt henne anser att det saknas rättsligt stöd för en sådan åtgärd.

– Det finns en massa röster i den här frågan och vi för en dialog med andra kommuner och försöker hitta nya sätt. Som jag ser det är screening ett ännu bättre verktyg. Vi vet ju att även vaccinerade kan bära smittan, säger Katarzyna Wikström till Norran.

Men Jörgen Lövgren i Hylte för en hårdare linje, och menar att arbetsgivarna nu måste utmana lagstiftningen.

– Vaccinationskrav för offentliganställda kanske måste prövas rättsligt. Lagar ändras inte förrän någon har brutit ny mark. Vår nuvarande lagstiftning är från en tid då vi inte kände till covid-19. Kanske behöver den ses över på grund av ny kunskap kopplat till omsorgstagares säkerhet. Det här handlar om liv och död, säger han.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida