»Hej Vårdförbundet, jag behöver hjälp«

Allt fler medlemmar hör av sig och behöver hjälp med att få en bra rehabilitering efter en sjukskrivning. Andra känner sig utfrysta eller mobbade. Men vilket stöd kan man få? Gunnel Persson i Halland berättar vad hon kan göra.

31 mars 2006

Telefonen ringer en förmiddag hos Gunnel Persson, Vårdförbundets ordförande i Halland. En sjuksköterska har fått problem på jobbet och ber Vårdförbundet om hjälp.

– Oftast hör medlemmarna av sig på telefon. Den här gången gällde det en som har blivit förbigången när man utlyste en tjänst, säger Gunnel Persson.

Det första hon gör är att kontrollera att det verkligen är en medlem. Sedan görs en arbetsfördelning på avdelningen. De flesta fallen tar hon eller vice ordföranden Marie Karlsson hand om.

– I alla arbetsrättsliga ärenden, till exempel när det handlar om ett avsked eller som den här gången när det gällde en som blivit förbigången, kopplar vi in vår ombudsman Lars Swantesson. Vi försöker också få ett personligt möte med medlemmen, säger Gunnel Persson.

Hon ber sedan medlemmen att definiera problemet och vilken hjälp hon vill ha. Dessutom ber hon om en nedskriven version av det som hänt. Ett ärende kan ta lång tid och då är det bra att det sätts på pränt när det är färskt.

– Vid det här laget har ofta även arbetsgivaren hört av sig och antingen han eller vi kallar till ett möte där medlemmen träffar både oss och arbetsgivaren. Ibland är det bara ett informellt möte för att gå igenom frågan, ibland ett mer formellt som kan vara början till en förhandling, säger Gunnel Persson.

Vid mötet får båda sidor redovisa sin syn på frågan och det kan sluta på olika sätt: Det löser sig direkt i och med att alla parter får höra samma saker samtidigt, att oenigheten är så stor att en tvisteförhandling är oundviklig eller att man kommer överens om att försöka hitta en lösning men ännu inte vet om det går.

Gunnel Persson och Marie Karlsson i Halland är bara två av många förtroendevalda som arbetar med den här typen av ärenden. Överallt, till alla lokala avdelningar i landet, hör enskilda medlemmar av sig för att få råd och stöd. Och alla förtroendevalda som Vårdfacket har talat med säger samma sak: Antalet medlemmar som hör av sig och behöver hjälp har ökat mycket under de senaste åren och tar upp en allt större del av de förtroendevaldas arbetstid.

Ofta handlar det om samarbetsproblem.

– Vi har en rad fall där det har funnits samarbetssvårigheter mellan chef och medarbetare. Chefen har inte klarat av att ta det svåra samtalet med medarbetaren och då har Vårdförbundet fått gå in och tvinga fram ett samtal. Oftast handlar det om att den enskilde medlemmen inte längre är önskvärd på arbetsplatsen, berättar Gunnel Persson.

Men det gäller inte bara mellan chef och anställd utan även mellan arbetskamrater, alltså ren mobbning. Tidigare fanns det större tolerans för olikheter, men med en allt mer slimmad organisation ökar konkurrensen och toleransen försvinner, säger Gunnel Persson.

Ett annat vanligt problem är rehabilitering, framför allt för långtidssjuka som vill återgå i tjänst. I många fall, berättar Vårdförbundets lokala förtroendevalda, handlar det om att medlemmen inte är välkommen tillbaka till jobbet. Långtidssjukskrivningen kan till exempel vara en konsekvens av samarbetsproblem och då vill chefen knappast att den långtidssjuke ska återvända.

Eller också upplevs det som besvärligt att den som har vikarierat länge på tjänsten och fungerat bra måste gå för att lämna plats till den som har varit borta.

Problemet med rehabilitering har också ökat genom försäkringskassans hårdare bedömning, bland annat utifrån kravet från regeringen på att halvera sjukskrivningarna.

Det har blivit allt vanligare att försäkringskassan i sin granskning av gamla sjukskrivningar bedömer att den sjukskrivne kan återgå i tjänst.

Vad kan då Vårdförbundet lokalt hjälpa till med?

– Ibland räcker det med att vara närvarande vid ett möte med arbetsgivaren, som stöd och vittne, säger Gunnel Persson.

Många problem kan förtroendevalda och lokala ombudsmän lösa lokalt. Men inte alla, och då blir det ofta förbundets jurist Jeanette Lindgren Dahlin som får träda in. Antingen som stöd i den lokala förhandlingen eller som förhandlare i en central förhandling med någon av arbetsgivarorganisationerna.

– Det är ganska vanligt att den lokala förhandlingen slutar i oenighet och att ena parten begär en central förhandling för att få en annan prövning av fallet, säger hon.

Arbetsgivaren ska utreda rehabilitering
Arbetsgivaren har enligt lagen om allmän försäkring,
AFL (1962:381), ansvaret för att genomföra en rehabiliteringsutredning tillsammans med den berörde arbetstagaren. Den ska utföras och lämnas in skriftligen till försäkringskassan inom åtta veckor.

Försäkringskassan kan i vissa fall ta över arbetsgivarens ansvar. Det gäller till exempel om arbetsgivaren försummar sin utredningsskyldighet eller om det av integritetsskäl bedöms som olämpligt att arbetsgivaren utför utredningen.

WEBBTIPS:
www.forsakringskassan.se
www.lagrummet.se sök: författningar/författningar i fulltext/1962:381

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida