Hjärtskola minskade depression hos kvinnor

Fler kvinnor än män var deprimerade efter att ha drabbats av kranskärlssjukdom. Efter ett år och deltagande i hjärtskola och rehabiliteringsgymnastik hade färre kvinnor symtom på depression, medan fler män hade blivit deprimerade.

Det visar en studie som sjuksköterskan Signild Norrman vid hjärtmottagningen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå presenterade på läkarstämman i november.

Samtliga patienter under 73 år med hjärtinfarkt eller genomgången kranskärlsintervention som passerade hjärtmottagningen under drygt ett år, tillfrågades om de ville delta i studien. Den kom att omfatta 173 män och 57 kvinnor, 17 patienter deltog inte. Patienterna svarade på en enkät direkt efter hjärthändelsen samt efter sex veckor, fyra månader och ett år.

Omedelbart efter händelsen uppgav 42 procent av kvinnorna men bara 17 procent av männen att de hade symtom på depression. Huvuddelen av de deprimerade männen var 45 till 54 år, medan de flesta av de deprimerade kvinnorna var 65 år och äldre.

Efter ett år hade antalet kvinnor med depressionssymtom minskat till 30 procent i hela gruppen. De som inte hade deltagit i hjärtskola hade däremot symtom på depression i högre grad än tidigare.

Fler deprimerade män efter ett år
Frekvensen deprimerade män hade ökat till 27 procent ett år efter hjärthändelsen, oavsett om de hade deltagit i hjärtskola och rehabiliteringsgymnastik eller inte. Hur det kommer sig att männen i högre grad än kvinnorna är deprimerade efter ett år, vet man inte.

? Det är viktigt att ta reda på varför det blir så här för dem. Jag planerar därför att göra djupintervjuer med några av de här männen, berättar Signild Norrman.

Efter hjärtinfarkt respektive kranskärlsintervention bjöds alla patienter in till hjärtskola och rehabiliteringsgymnastik. Hjärtskola innebär undervisning om riskfaktorer och kunskap om hur patienten själv kan förändra sin livsstil för att påverka hälsan. Deltagandet presenterades som ett fritt val. Hälften av kvinnorna men bara var fjärde man deltog i hjärtskola och rehabiliteringsgymnastik.

? Vår hypotes var att vi inte nådde de deprimerade kvinnorna med våra rehabiliteringsinsatser. Men det var alltså precis tvärtom, konstaterar Signild Norrman.

Efter studiens genomförande kallas patienterna till rehabiliteringsprogrammet. Det är inte längre i samma grad ett fritt val, vilket har medfört att fler patienter deltar. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida