Hjärtsviktspatienter kan vårdas hemma även vid försämring

Att få vård i det egna hemmet är lika bra som att få vård på sjukhus när patienter med kronisk hjärtsvikt försämras. Den medicinska säkerheten och välbefinnandet upprätthålls, men kostnaden är lägre.

1 december 2008

Det är sjukskötersk­an Harshida Patel som ligger bakom doktorsavhandlingen där resultaten presenterats. Avhandlingen är den första som jämför vård i hemmet med sjukhusvård när det gäller medicinsk säkerhet, hälsorelaterad livskvalitet och kostnadseffektivitet hos patienter med kronisk hjärtsvikt vid försämring.

Alla patienter som deltog i studien hade en kronisk hjärtsviktsdiagnos och inkluderades i studien i samband med att de sökte vård för att hjärtsvikten hade försämrats. (Patienter med onormala blodprover, utredningsbehov, lung­ödem eller behov av syrgas uteslöts.)

Totalt lottades 31 patienter till antingen konventionell sjukhusvård, eller vård i hemmet. Patienterna som åkte hem fick besök av Harshida Patel eller en annan specialsjuksköterska dagen efter.

– Vi hade en generell ordination från studieansvarig läkare. Därför kunde vi ge vätskedrivande intravenöst och göra medicinjusteringar om patienten behövde. Det fanns hela tiden möjlighet att konsultera en kardiolog via telefon, säger Harshida Patel.

För de 13 patienter som vårdades hemma räckte det ofta med 3 till 5 besök. Medianvårdtiden var en halv dag. Ingen patient behövde avbryta och läggas in på grund av försämring. Medianvårdtiden för de som lades in var 5 dagar.

Harshida Patels utvärdering visar att båda grupperna förbättrades medicinskt och det fanns inga skillnader i livskvalitet. Däremot var det stor skillnad i kostnader. Hjärtsviktspatienterna som vårdades hemma, med planerade hembesök av hjärtsjuksköterska, kostade 586 euro per patient. De som fick konventionell vård, med inläggning på sjukhus kostade 3 277 euro per patient.

Hon är inte förvånad över resultatet när det gäller den ekonomiska delen. Det är välkänt att kostnaden för sjukhusvård utgör cirka 75 procent av hela kostnaden för vården av patienter med hjärtsvikt.

– Däremot var det en nyhet att den medicinska säkerheten var lika hög och att patienterna mådde lika bra.

Harshida Patel tror att vården i hemmet kommer att öka i framtiden, kanske redan om tio år med tanke på att hjärtsviktspatienterna blir allt fler när andelen äldre ökar, och fler överlever akuta hjärtåkommor. Men det behövs mer forskning menar hon.

– Min studie är en pilotstudie och vi håller just nu på att planera för en svensk multicenterstudie för att kunna göra om den. Ännu vet jag inte vilka sjukhus som ska vara med, säger Harshida Patel.

Hennes doktorsavhandling har även fått internationell uppmärksamhet. Harshida Patel har bjudits in för att forska vid University of Pennsylvania. I usa kommer hon att genomföra en liknande intervention fast i större skala på amerikanska hjärtsviktspatienter.

Fakta: Kronisk hjärtsvikt
Kronisk hjärtsvikt beror på skador i hjärtmuskeln, ofta till följd av hjärtinfarkt, långvarig hypertoni, hjärtmuskelinflammation eller klaffel. Symtomen varierar beroende på hur mycket blod hjärtat klarar av att pumpa ut, men typiska tecken är trötthet, andfåddhet och vätskeansamling i benen. Tillståndet förvärras med tiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida