I täten för barnmorskornas diskussioner och nytänkande

— Det nya uppstår där tankar bryts. En av mina viktigaste uppgifter som ordförande är därför att skapa en miljö för diskussioner och förändring, säger Anna Nordfjell som i slutet av maj valdes till ny ordförande i Svenska barnmorskeförbundet.  

7 augusti 2000

Anna Nordfjell har suttit i Barnmorskeförbundets styrelse i fem år. Hon är barnmorska sedan 25 år och har en tjänst på Karolinska sjukhuset men har samtidigt arbetat mycket fackligt.  

– Det kliniska arbetet med närheten till mammor och barn ger mig en oerhörd feedback. Dessutom anser jag att jag måste se verksamheten som den är för att kunna verklighetsanpassa våra aktiviteter och förväntningar, säger hon.

Barnmorskeförbundet bildades 1886. Identiteten med förbundet är stark, nästan alla barnmorskor är anslutna. Merparten av de 26 lokalavdelningarna är över hundra år.

– Gruppen barnmorskor är en hängiven yrkesgrupp som vill mycket och känner en stor lojalitet mot kvinnan. Jag tycker att våra yrkesfrågor har medvind både hos allmänheten och samhällsföreträdarna. 

Med Anna Nordfjell på ordförandeposten fortsätter den nyorientering och vidareutveckling som Barnmorskeförbundet redan gett sig i kast med. Profileringen som professionell sammanslutning ska bli tydligare. Huvuduppgiften
är att stimulera kunskapsutvecklingen inom barnmorskans verksamhetsfält.

Vetenskaplig tidskrift
– Det är en spännande utveckling att så många barnmorskor är engagerade i forskning. Barnmorskeförbundet vill stimulera arbeten som lyfter fram evidensbaserad vård. För att kunna spegla forskningen och öka forskningskonsumtionen inom reproduktiv och perinatal omvårdnad startar vi också en vetenskaplig tidskrift nästa år.

Anna Nordfjell påpekar samtidigt att kunskapsutbyten kring beprövad erfarenhet i den kliniska verksamheten och en förstärkning av barnmorskans yrkesroll är viktiga uppgifter för förbundet. 

– Den barnmorska som kvinnan möter ska stå på hennes sida och stödja henne att bevara eller uppnå full hälsa.

Förhållningssättet är viktigt, det ska vara på kvinnans villkor. Bara då kan barnmorskan ge de råd kvinnan behöver och kan ta till sig.

Anna Nordfjell säger att barnmorskan för att förbättra kvinnors hälsa på ett tidigt stadium måste prata med de unga kvinnorna om att känna stolthet och tillit till sin kropp och sin sexualitet. Så att de både kan ta ansvar för att hantera sina liv, så att de inte riskerar sin hälsa, och axla ett gott föräldraskap.

– Kommunerna börjar inse betydelsen av ungdomsmottagningar och inom exempelvis Folkhälsoinstitutet pågår diskussioner som kommer att förstärka det arbetet.

98 procent av Sveriges gravida går till en barnmorska för kontroller och råd, och de flesta föder med stöd av barnmorskor. Barnmorskor sätter in flertalet spiraler och skriver ut bortåt 80 procent av alla p-piller. Så är det inte i något annat land. Men barnmorskans uppgift att främja en god reproduktiv hälsa innefattar inte bara unga och gravida utan också medelålders och äldre kvinnor, samt kvinnor i klimakteriet.

Hjälpa åldrande kvinnor
– Barnmorskor arbetar i ett livscykelperspektiv och klimakteriet är en fas i livet, inget sjukdomstillstånd. Barnmorskan kan ge kvinnan insikter som hjälper henne att göra medvetna val i stället för att medikalisera bort situationer hon tycker är besvärliga.

Även den åldrande kvinnan behöver råd i sitt naturliga åldrande.
– Det är ett spännande område där vi ännu inte visat framfötterna. Och inom den gynekologiska vården har vi också mycket mer att ge som kan förbättra omvårdnaden för den sjuka kvinnan. Vårt kunskapsområde är onekligen stort!

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida