Injicerade med begagnad spruta

Sjuksköterskan lät den studerande hon handledde ge en injektion och märkte inte att sprutan redan hade använts.

En 47-årig man vårdades på grund av sitt missbruk på beroendeakutens intagningsavdelning. Enligt avdelningens rutin fick de flesta patienter en 2 ml intramuskulär injektion av Betabion vid morgonens medicindelning.

De iordninggjorda omärkta sprutorna låg på den bricka med patienternas märkta medicinmuggar som bars runt på avdelningen. Där lades också de använda sprutorna.

En sjuksköterskestuderande auskulterade över dagen på beroendeakuten och då det var 47-åringens tur lät sjuksköterskan henne ge mannen hans injektion. När studenten efter att ha stuckit patienten skulle aspirera innan hon gav honom injektionen – för att se att nålen inte låg i ett kärl – såg sjuksköterskan att sprutan var tom.

Hon uppmanade studenten att dra upp kanylen, sa till patienten att det hade blivit fel och skulle göras om, och lät sedan studenten ge honom en injektion med en ny spruta.

Mannen anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden. Hon redogjorde i sitt yttrande utförligt för arbetssituationen och rutinerna på avdelningen, händelseförloppet och de åtgärder hon vidtog. Hon beklagade också att hon brast i uppmärksamhet då studenten skulle ge injektionen. Sjuksköterskan påpekar att hon nog själv skulle ha gjort en anmälan om någon hade agerat som hon gjorde.

Ansvarsnämnden påpekar i sin bedömning att rutinen att placera flera omärkta sprutor tillsammans på en bricka och sedan lägga tillbaka de använda sprutorna på samma bricka innebär en stor risk för förväxling.

Sjuksköterskan har visserligen uppgett att hon påpekat bristande rutiner på mottagningen men en sjuksköterska har ett eget ansvar för säker hantering vid iordningställande och administrering av läkemedel, skriver nämnden. Hon har dessutom låtit en student på tillfälligt besök ge en intramuskulär injektion utan att ge tydlig handledning och tillfredsställande övervakning.

Nämnden ger därför sjuksköterskan en erinran. Två av nämndens ledamöter reserverade sig mot beslutet. De instämmer i att det var fel av sjuksköterskan att låta studenten ge injektionen men anser att kliniken bär det största ansvaret för studentens fel. De dåliga rutinerna för läkemedelshantering och att överlåta handledningen av studenten på en sjuksköterska som bara hade arbetat i fyra månader på avdelningen och inte hade fått någon utbildning i att handleda var sådant som kliniken bär ansvar för.

Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 2873/04:b4).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida