Inte bara störd sömn

2 september 2002

Det finns ett klart samband mellan sömnapné och sjukdomar i hjärta och kärl. Vid uppvaknandet ökar halten stresshormoner i blodet kraftigt liksom hjärtfrekvens och blodtryck. Det innebär en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. 

En färsk studie gjord vid Sömnlaboratoriet på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg visar att framgångsrik behandling av sömnapné kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar med upp till 90 procent.

I studien, som inleddes 1991 och pågick under sju år, ingick 182 män. Också flera tidigare internationella studier påvisar signifikanta blodtryckssänkande effekter efter behandling med CPAP-apparat.

Under senare år har också sambandet mellan sömnapné och trafikolyckor uppmärksammats. Risken att skadas eller dö i en trafikolycka är två till tre gånger större för en person med sömnapnésyndrom, jämfört med övriga befolkningen. Omkring 100 000 av landets bilförare är snarkare som känner sig trötta dagtid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida