Intervjuade vårdare och patienter

3 februari 2006

Reet Sjögrens ena studie bygger på intervjuer med tio dömda män mellan 26 och 42 år. Att alla var män beror på att det enbart var män som blev intagna för sexuella övergrepp på rättspsykiatrin i Huddinge, när studien gjordes.

I den andra studien har elva vårdare intervjuats. Sju män och fyra kvinnor mellan 25 och 59 år som har valts ut av chefssjuksköterskor. En av vårdarna är sjuksköterska, de övriga är mentalskötare. Deras berättelser har delats in under rubriker som rädsla, vrede, vankelmod, vilsenhet, klarsyn och
mod.

Reet Sjögren har använt en fenomenologisk metod. En kvalitativ metod vars syfte är att förstå intervjupersonernas värld så som de själva uppfattar den. Utan några försök att tolka berättelserna har hon så förutsättningslöst som möjligt närmat sig patienter och vårdare. När det är något hon inte har förstått har hon frågat vidare: »Hur tänker du då?«

Att vårda på uppdrag kräver visdom – en studie om lidandet hos och vårdandet av patienter som sexuellt förgripit sig på barn. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet 2004.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida