Intramuskulära injektioner

Intramuskulära injektioner är något som de flesta sjuksköterskor är väl förtrogna med. Men inom åtminstone postoperativ smärtbehandling är det en förlegad metod. Intravenös titrering, subkutan injektion via kvarliggande kateter eller PCA är att föredra.

5 februari 2001

Det är några av de slutsatser personalen på anestesi- och intensivvårdskliniken vid regionsjukhuset i Örebro drar sedan de för sex år sedan beslutade sig för att försöka minimera antalet intramuskulära injektioner postoperativt.

En sex månaders uppföljning av trehundra nyopererade patienter 1999/2000, gjord på sjukhusets samtliga opererande avdelningar, visar att sjukhuset är på god väg att lyckas. Endast fyra procent av patienterna hade fått postoperativ smärtbehandling intramuskulärt.

Effektiv metod
? Den mest effektiva metoden för administrering av analgetika är utan tvekan intravenösa injektioner, säger smärtsjuksköterska Renée Allvin.

? Många sjuksköterskor är rädda för andningsdepression. Men den risken är precis lika stor vid intramuskulära eller subkutana injektioner. När du ger analgetika intravenöst sitter du hos patienten till dess den smärtlindrande effekten är uppnådd, vilket egentligen är säkrare för patienten.

Risken för överdosering är större vid intramuskulär administrering, eftersom mängden analgetika måste bestämmas i förväg.

? För att undvika denna risk ges hellre för lite än för mycket vilket leder till underbehandling.

Vid intravenös administrering dostitreras mängden analgetika efter varje enskild patients behov. Små upprepade doser analgetika, till exempel 1?2 mg Morfin eller Ketogan Novum, tillförs med fem minuters mellanrum tills adekvat analgesi uppnåtts. Smärtintensiteten mäts med en tiogradig visuell analogskala, vas. När vas är mindre än 3 eller patienten säger sig vara nöjd upphör titreringen. Patienten övervakas med jämna mellanrum inom de närmaste 30 minuterna.

Dyr teknik
Intravenös administrering av analgetika är i sig ingenting nytt. På såväl barn som vuxna är det på många sjukhus vanligt att patienter som genomgått stora operationer förses med pca (patientkontrollerad analgesi). Via en elektronisk infusionspump kan patienten själv styra analgetikatillförseln.

Men tekniken är relativt dyr. Ett stort antal patienter behöver dessutom bara några få analgetikainjektioner postoperativt. Då blir det mer kostnadseffektivt att dostitrera.

Om intravenösa injektioner av någon anledning anses som olämpligt kan analgetikan administreras via en kvarliggande subkutan kateter. I Örebro används denna metod framför allt till patienter som av olika skäl har svårt för att förmedla sina smärtupplevelser, exempelvis dementa.

En mjukrörskateter utformad för subkutan administrering av läkemedel kan användas i upp till en vecka innan den byts ut. Fördelen är främst att patienten slipper upprepade och ibland mycket smärtsamma intramuskulära injektioner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida