Jakten på evidens

13 maj 2002

Författare Ania Willman och Peter Stoltz 
Titel Evidensbaserad omvårdnad
140 sidor 
Förlag Studentlitteratur 2002 
Cirkapris 224 kronor 
ISBN 91-44-00758-2

Evidensbaserad omvårdnad definieras både som en process och ett förhållningssätt. Förhållningssättet kan beskrivas som att sjuksköterskan har en vilja att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag, när hon tillsammans med patienten ska fatta beslut om omvårdnadsåtgärder. Omvårdnadsåtgärder ska, precis som medicinsk behandling, grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men hur ska den enskilda sjuksköterskan kunna hitta rätt kunskap i den mängd av vetenskapliga artiklar som publiceras runt om i världen? Författarna, som båda är forskande sjuksköterskor, ger god vägledning i sökandet efter evidensbaserad omvårdnad. De beskriver hur arbetet med att systematiskt ta fram relevant kunskap går till, och därmed evidensbaserad omvårdnad som process. De presenterar också de mest användbara databaserna. Cinahl innehåller exempelvis alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter, vilka utgör större delen av de cirka 600 tidskrifterna i Cinahl. 

Boken är mycket användbar som vägvisare till vetenskapligt framtagen kunskap och den evidens man hittills har kommit fram till. I Sverige ges rapporter om evidensbaserad omvårdnad ut i samarbete mellan SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, och SSF, Svensk sjuksköterskeförening. Rapporterna kan hämtas eller beställas från SBU:s hemsida www.sbu.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida