JO vill ha bättre skydd i nya biobankslagen

Skyddet för beslutsoförmögna är för svagt i förslaget till ny biobankslag. Det anser justitieombudsmannen, JO. I övrigt har JO inget att invända mot den nya biobankslagen.

I huvudsak är den nya biobankslagen bra, anser JO, som dock vill se en ändring på en punkt när lagförslaget nu är ute på remiss:

Det behövs ett bättre integritetsskydd när det gäller insamlande och bevarande av vävnadsprover från beslutsoförmögna vuxna.

Utredningen har föreslagit att vävnadsprover ska få samlas in och bevaras i en biobank även om en vuxen provgivare på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande inte kan ta ställning och ge sitt medgivande. Provet får däremot bara användas för ändamål som inte kräver givarens uttryckliga samtycke.

JO konstaterar att förslaget strider mot Europarådets biomedicinkonvention. Där sägs att samtycke krävs från den beslutsoförmögnes företrädare.

I Sverige pågår för närvarande en utredning om lagstiftningen kring frågan om ställföreträdare för beslutsoförmögna.

JO föreslår att den här frågan övervägs på nytt i den nya biobankslagen så att beslutsoförmögna inte får ett sämre skydd än andra vuxna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida